גיליון 6446 עמוד 1 מתאריך 16/07/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


כ״ו בתמוז התשע״ב    6446    16 ביולי

עמוד

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........5302

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז

הדרום.................................................................................... 5302

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז

המרכז.................................................................................... 5302

הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינויים בתקנים. 5303

הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................. 5304

הודעה בדבר רישום זכות    מטפחים    בספר הזכויות....... 5305 הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים ...............................................

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים .

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................

הודעות מאת הציבור..........................................................

דוחות שבועיים של בנק ישראל......................................

עמוד

5306

5306

5306

5329

5339

5356