גיליון 6446 עמוד 2 מתאריך 16/07/2012הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)י, אני מרשה בזה את שלומי אורי, ת׳׳ז XXXXXX040, עובד אגף המכס ומע׳׳מ במשרד האוצר, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם: פקודת המכס1 2;

חוק סוכני המכס, התשכ׳׳ה-964ו3; פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4; פקודת הכהילים המפוגלים5; פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל”ט-979ו6; פקודת הטבק7;

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ”א-ו96ו8; חוק זכות יוצרים, התשס׳׳ח-07 920; פקודת זכות יוצרים10;

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל׳׳ב-972ות; פקודת סימני סחורות12.

תוקפה של הרשאה זו עד יום כ׳׳ח בטבת התשע׳׳ד (ו3 בדצמבר 3ו20) וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה. ט׳׳ז בסיוון התשע׳׳ב (6 ביוני 2012) (חמ 3-279-הו-ו(

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

1    חוקי א”י, כרך א', עמ' )ע( 439 )א( 467.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

3    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 16.

4    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.

5    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.

6    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

7    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100.

8    ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 64.

9    ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 38.

10    חוקי א”י, כרך א', עמ' )ע( 364 )א( 389.

11    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.

12    חוקי א״י, כרך ב', עמ' )ע( 889 )א( 916.

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-965ו נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-965וו (להלן - החוק), כי אושר שינוי מס' 43 לתכנית מיתאר מחוזית, מחוז הדרום, תמ׳׳מ 4/ 4ו: תכנית מיתאר מחוזית חלקית פארק שקמה.

התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק. הודעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים 6059, התש״ע, עמ' 805ו, מיום י׳׳ט בשבט התש׳׳ע (3 בפברואר 0ו20).

הודעה על הארכת המועד להגשת התנגדויות פורסמה בילקוט הפרסומים התש״ע 6083, עמ' 2820, מיום כ׳׳ב באייר התש׳׳ע (6 במאי 0ו20).

1 ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה את סמכותה לפי סעיף 6(א)(3) לחוק, דנה בתכנית בישיבותיה מס' 444 מיום ז' בטבת התשע״א (4ו בדצמבר 0ו20) ומס' 457 מיום כ׳׳ב בניסן התשע׳׳א (26 באפריל וו20), והחליטה על אישורה.

התכנית האמורה, בצורה שבה היא אושרה, נמצאת בארכיב לשכת התכנון המחוזית, מחוז הדרום, רחוב התקוה 4, קריית הממשלה, באר שבע, בטל' 08-6263792, ובארכיב מינהל התכנון, משרד הפנים, רח' קפלן 2, קריית בן גוריון, ירושלים בטל' 556/646ו670- 02, וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בלא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש.

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של מסמכי התכנית, במרכז המידע הגיאוגרפי -תכנוני של משרד הפנים, בטל' 5וו03-9298 בימים א'-ה' בשעות 9:00 - 6:00ו.

מידע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים : .www moin.gov.il, תחת הכותרת: תכנון ובנייה > מידע גאוגרפי (בעמוד השער).

כ' בסיוון התשע׳׳ב )10 ביוני 2012( (חמ 3-697(

עמרם קלעג׳י

המנהל הכללי של משרד הפנים יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-965ו

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 88, 89 ו-90 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה- 965ו ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרד הפנים בירושלים, הופקד שינוי מס' 26 לתכנית המיתאר המחוזית, מחוז המרכז, תמ”מ 3/ ו2 - אזורי פיתוח כפריים (יישובים כפריים חדשים): נצר חזני וגני טל.

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, דנה בתכנית בישיבתה מס' ו54 מיום ח' בטבת התשע׳׳ב (3 בינואר 2ו20) והחליטה על הפקדתה.

מטרת התכנית: הוספת שני יישובים חדשים, נצר חזני וגני טל, בעבור מפוני גוש קטיף, על ידי שינוי ייעוד מאזור חקלאי או נוף פתוח לאזור פיתוח כפרי.

מקום התכנית: מחוז: מרכז; נפה: רחובות; מרחב תכנון מקומי: שורקות; רשות מקומית: המועצה האזורית נחל שורק.

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי שאישר לכך, דרך כלל, שר הפנים, לפי צו התכנון והבנייה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לעניין הגשת התנגדויות לתכנית), התשל”ד-974ו3,


ילקוט הפרסומים 6446, כ״ו בתמוז התשע״ב, 16.7.2012 5302

1

   ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

2

   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

3