גיליון 6448 עמוד 1 מתאריך 22/07/2012



רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


ג' באב התשע״ב    6448    22 ביולי

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 5394

הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגן ליושב ראש

הכנסת................................................................................... 5394

הודעה על מינוי חברה בוועדת שירות המדינה............ 5394

הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים

ולשידורי לוויין.................................................................. 5394

הודעה על מינוי חבר במועצת הרשות השנייה

לטלוייזיה ורדיו................................................................. 5394

הודעה על מינוי שופטים בבתי המשפט........................... 5394

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................ 5394

מינוי נציג שר המשפטים וממלאי מקומו במועצה

הארצית לתכנון ולבנייה............................................... 5395

מינוי והארכת מינוי נציגת שר המשפטים וממלאות

מקומה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה.............. 5395

מינוי חברים למועצת רואי חשבון.......................................

מינוי יושב ראש ועדת זכאות לפי חוק יישום

תכנית ההתנתקות...........................................................

מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי חוק העתיקות...............

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות

החכירה................................................................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

טעות בהודעה כאמור.....................................................

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) חוק הליכי תכנון ובנייה

וחוק התכנון והבנייה......................................................

הודעות מאת הציבור................................................................

תיקון טעות

עמוד

5395

5395

5395

5396

5396

5402

5405