גיליון 6448 עמוד 2 מתאריך 22/07/2012


הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ' בסיוון התשע׳׳ב )10 ביוני 2012( ועל שובו ביום כ׳׳ה בסיוון התשע׳׳ב )15 ביוני 2012(. ד' בתמוז התשע׳׳ב (24 באפריל 2012) (חמ 3-1300(

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 118.

הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגן ליושב ראש הכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

מודיעים בזה, לפי סעיף 20(א) לחוק-יסוד: הכנסת1, וסעיף 7(1) לתקנון הכנסת2, כי ביום כ׳׳ג בסיוון התשע׳׳ב (13 ביוני 2012), הסתיימה כהונתה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס כסגן ליושב ראש הכנסת וחברת הכנסת ליה שמטוב נבחרה לכהונה כאמור.

כ׳׳ג בסיוון התשע׳׳ב )13 ביוני 2012(

(חמ 3-22)

ירדנה מלר-הורוביץ

_    מזכירת הכנסת

1    ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 69.

2    י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התש׳׳ע, עמ' 1926.

הודעה על מינוי חברה בוועדת שירות המדינה

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-11959, מינתה הממשלה את דליה פדילה לחברה בוועדת שירות המדינה במקום בן ציון זילברפרב2. י׳׳ז בסיוון התשע׳׳ב )7 ביוני 2012( (חמ 3-132)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 5442.

הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ׳׳ב-1982 מודיעים בזה, כי הממשלה מינתה, לפי הצעת שר התקשורת, בהתאם להוראות סעיף 6ב לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ׳׳ב-11982, את נעמי שחורי לחברה במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, כנציגת הציבור המייצגת את האמנים והיוצרים, וזאת לפי המלצת שר התקשורת.

ג' בסיוון התשע׳׳ב )24 במאי 2012(

(חמ 3-1990)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ב, עמ' 218.

הודעה על מינוי חבר במועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש׳׳ן-1990 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א) לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש׳׳ן-11990, ולפי המלצת שר התקשורת, מינתה הממשלה את ג׳ק בלנגה לחבר במועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, במקום שי בזק2. ט׳׳ז בסיוון התשע׳׳ב )6 ביוני 2012( (חמ 3-2282)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התש׳׳ן, עמ' 58.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 2216.

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-11984, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2 את: השופטת מרים נאור - לכהונת משנה לנשיא בית המשפט העליון; השופט אורי שהם - לכהונת שופט בית המשפט העליון; פרופ' דפנה ברק-ארז - לכהונת שופטת בית המשפט העליון;

עורך הדין אריאל צימרמן - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

עורך דין יוסי טופף - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז הדרום;

רשם הוצאה לפועל משה הולצמן - לכהונת רשם בכיר; הרשמת ורדה שוורץ - לכהונת רשמת בכירה; רשם הוצאה לפועל ניר נחשון - לכהונת רשם בכיר; הרשמת עפרה גיא - לכהונת רשמת בכירה; הרשם יניב בוקר - לכהונת רשם בכיר;

רשמת הוצאה לפועל מאיה אב-גנים ויינשטיין - לכהונת רשמת בכירה;

הרשמת רבקה ארד - לכהונת רשמת בכירה.

החל ביום י' בסיוון התשע׳׳ב (31 במאי 2012)

י׳׳ד בסיוון התשע׳׳ב )4 ביוני 2012(

(חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 78.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של עדנה קוטן, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, ביום כ׳׳ז באדר התשע׳׳ב (21 במרס 2012) עקב התפטרותה. כ׳׳א בסיוון התשע׳׳ב )11 ביוני 2012( (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

ילקוט הפרסומים 6448, ג' באב התשע״ב, 22.7.2012 5394