גיליון 6449 עמוד 1 מתאריך 23/07/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באב התשע״ב    6449    23 ביולי 2012

עמוד


עמוד

הארכת מינוי חבר בוועדת ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

וחוק בתי דין מינהליים.................................................. 5414

הסמכה לעיין במרשם האוכלוסין........................................ 5414

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 5414

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 5414

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 5415

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי........................................... 5415

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס

המפלגות.............................................................................. 5415

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 5416

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה), וחוק התכנון והבנייה..... 5430

הודעות מאת הציבור................................................................ 5432