גיליון 6449 עמוד 2 מתאריך 23/07/2012הארכת מינוי חבר בוועדת ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש׳׳י-1950י )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני מאריך את מינויו של דן בק3, רופא מוסמך, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז חיפה, החל ביום ד' בתמוז התשע׳׳ב )24 ביוני 2012(.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ג' בסיוון התשע׳׳ב (24 במאי 2012)

)חמ 3-321-ה0

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 4659.

הסמכה לעיין במרשם האוכלוסין

לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31)2( לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ׳׳ה-1965י, אני מסמיך את ראש היחידה לשמירת קשר עם פורשים במשרד הביטחון ואת ראשי התחומים לשמירת קשר עם פורשים ביחידתו, לעיין במסמכי מרשם האוכלוסין לצורך מילוי תפקידם. ו' בתמוז התשע׳׳ב )26 ביוני 2012( )חמ 3-674(

אהוד ברק

_    שר הביטחון

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 70.

מינוי סגני מנהל

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסהי )להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש סגני מנהל לעניין סעיפים 45י(א)(2), 147, 152)ג( ו-58יג לפקודה:

השם_מס' זהות

גולן מוזס    035787118

שחר שטראוס    034275194

תוקף המינוי יפוג עם פרישתו של כל אחד מהמנויים לעיל.

י׳׳ח באייר התשע׳׳ב (10 במאי 2012)

)חמ 3-171(

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

מינוי סגנית מנהל

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדת רשות המסים בישראל,

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

מיכל שפיצר-טפירו, ת׳׳ז XXXXXX509, לשמש סגנית מנהל לעניין סעיפים 45י(א)(2), 147, 152)ג( ו-158ג לפקודה וכן לעניין סעיף 51ט לחוק עידוד השקעות הון, התשי”ט-21951, למעט לעניין סמכות מנהל רשות המסים לקבוע כללים לפי סעיף קטן )ג( שבו.

תוקף המינוי יפוג עם פרישתה של העובדת האמורה.

י׳׳ח באייר התשע׳׳ב (10 במאי 2012)

)חמ 3-171(

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

2 ס״ח התשי׳׳ט, עמ' 234; התשס׳׳ה, עמ' 397.

הסמכה וצו הענקת סמכויות

לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ”ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ״ו-996יי )להלן - החוק(, אני מעניק לעובדי המשרד להגנת הסביבה המפורטים להלן, סמכויות עיכוב ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת חקירות שהם עורכים בעבירות לפי סעיף 18 לפקודת מניעת זיהום מי ים בשמן [נוסח חדש], התש״ם-21980, סעיף 6 לחוק למניעת זיהום מי הים )הטלת פסולת(, התשמ״ג-31983, סעיף 13)ג( לחוק שמירת הניקיון, התשמ”ד-41984, או לשם גילוין, ולצורך כך יהיו רשאים להשתמש בסמכויות האמורות על פי החוק כדלקמן:

)1( סמכויות עיכוב על פי סעיף 67 לחוק למעט סמכות לעכב אדם העומד לעבור עבירה; סעיף 68 לחוק, למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת המשטרה; סעיף 69 לחוק;

)2( סמכות מעצר על פי סעיף 23)ב( לחוק.

מספר זהות

השם

056568744

רני עמיר

023083629

דרור אריאלי

054026877

גידי בטלהיים

051943553

איציק קודובצקי

028917540

גליה פסטרנק

055456230

אלי ורבורג

056737604

עוז גורן

013452099

יוליק שומר

067810341

אריאל פרידמן

069995041

אילן סקס

058343864

חנן גולומבק

038648036

שרון עדי

038648051

יעל שי

022362875

שגיא מרקמן

037574134

ניר לוינסקי

054609391

יוחאי וייסר

י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 338; התשנ׳׳ז, עמ' 116.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630; ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 861.

3    ס׳׳ח התשמ׳׳ג, עמ' 110; התשס׳׳ח, עמ' 863.

4    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 142; התשע׳׳א, עמ' 1063.

ילקוט הפרסומים 6449, ד' באב התשע״ב, 23.7.2012 5414