גיליון 6450 עמוד 1 מתאריך 26/07/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


ז׳ באב התשע״ב    6450    26 ביולי

עמוד


עמוד


צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

לעבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים..........5438

הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבנייה...................... 5438

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).......... 5438

הודעה בדבר בחינות עורכי פטנטים................................... 5440

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ״א 1/46 - מרכז שהייה

וטיפול במסתננים........................................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור............

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...................................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות..................

הודעות מאת הציבור...........................................................

5440

5440

5442

5468

5469