גיליון 6450 עמוד 2 מתאריך 26/07/2012צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי׳׳ז-1957י, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, שנחתם ביום כ׳׳א בטבת התשע׳׳ב (16 בינואר 2012) בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7017/2012 וכי ההוראות האמורות, כמפורט בתוספת, יחולו מיום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012) על כל העובדים והמעבידים בישראל אך למעט עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17א לחוק שכר מינימום, התשמ׳׳ז-11987. תוספת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף בהסכם

2.    שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיום 1.1.2012 יהיה עד 25.20 ש׳׳ח ליום עבודה.

3.    כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימום האמור בסעיף 2, בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

4.    הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של כמה נסיעות,

אם קיים כרטיס הנחה כזה.

5 . עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות הנסיעה בגבולות הסכום הנקוב בסעיף 2 גם בעד הנסיעה הנוספת אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו; האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף 2 לעיל.

6.    החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעביד או מטעמו; מוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה) יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ׳׳ל.

7.    עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהיא אינו זכאי להחזר

הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

כ׳׳ז בסיוון התשע׳׳ב (17 ביוני 2012)

(חמ 3-107-ה1-1)

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

י ס׳׳ח התשי״ז, עמ' 63. 2 ס״ח התשמ״ז, עמ' 68.

הסמכת מפקחים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965

בתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיף 257א לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י (להלן - החוק), שנאצלה לי1, ולאחר

י ס״ח התשכ״ה, עמ' 370; התשנ״ה, עמ' 450. 2 י״פ התשנ״ו, עמ' 3072.

שעברו הכשרה מתאימה, אני מסמיך את המנויים להלן למפקחים לצורך ביצוע החוק והתקנות לפיו:

תחום הסמכה

השם_מס' זהות_(מרחב תכנון)

יחידה ארצית לפיקוח על הבנייה

בלא הגבלה

036012789

איתמר שועלי

בלא הגבלה

057871147

שמעון ביטון

בלא הגבלה

061224895

אלעד אשר עמר

בלא הגבלה

052698180

יוחאי אלבס

בלא הגבלה

065952558

משה וולנוביץ

בלא הגבלה

031909815

אילן אוחיון

בלא הגבלה

028406544

יורם יוסף

בלא הגבלה

027405166

יניב בן דוד

בלא הגבלה

032328221

קובי יעקב ניניו

בלא הגבלה

039460266

זיו כהן

בלא הגבלה

034930628

טל ידעי

מחוז צפון

נהריה

024073967

חיים רפאלי

גליל תחתון

307623231

יצחק פרסמן

יקנעם

025223223

דוד דוד

מחוז מרכז

אלעד

306137803

כרמיאלה לוי קמינסקי

חוף השרון

029682895

אלון יוסי דרויש

נתניה

321747966

אולגה סברדלוב

פתח תקוה

004675609

גמליאל מדר

פתח תקוה

057445827

אליהו לוי

מחוז ירושלים

ירושלים

032884983

אסכנדר מטר

מחוז דרום

תמר

040132128

יעקב אזולאי

רמת נגב

068067495

דוד כהן

תוקף ההסמכה כל עוד משמש המפקח במשרתו.

ב' בסיוון התשע״ב (23 במאי 2012)

(חמ 3-2160)

עמרם קלעג׳י

המנהל הכללי של משרד הפנים

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות

לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות), התשל”ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות), התשל״ב-1972י, מתפרסמת בזה רשימת

י ק״ת התשל״ב, עמ' 1236.

ילקוט הפרסומים 6450, ז' באב התשע״ב, 26.7.2012 5438

1