גיליון 6450 עמוד 4 מתאריך 26/07/2012הודעה בדבר בחינות עורכי פטנטים

לפי תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ׳׳ח-1968

בהתאם לתקנה 124(ב) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה,

סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ׳׳ח-11968 (להלן - תקנות הפטנטים), אני מודיע כי הבחינות למבקשים להירשם כעורכי פטנטים יתקיימו בתאריכים שלהלן:

(1)    הבחינות בעל פה: ביום א', ה' בחשוון התשע״ג (21 באוקטובר 2012) וביום ג', ז' בחשוון התשע׳׳ג (23 באוקטובר 2012).

(2)    הבחינות בכתב: ביום א', כ״ח בתשרי התשע״ג (14 באוקטובר 2012), בחינה בתחומי המכניקה, מדעי המחשב והאלקטרוניקה בלבד; ביום ג', ל' בתשרי התשע׳׳ג (16 באוקטובר 2012), בחינה בתחומי הביוטכנולוגיה והכימיה בלבד; שעת ההתחלה בשני המועדים: בשעה 9.00 הבחינה בהתאם לתקנה 130 לתקנות הפטנטים, ובשעה 14.00 -הבחינה בהתאם לתקנה 129 לתקנות הפטנטים. בהתאם לתקנה 126 לתקנות הפטנטים, על המעוניין

להיבחן בבחינות האמורות, להודיע לרשם הפטנטים על כך, לא יאוחר מחודש ימים לפני מועד הבחינה, לציין בהודעתו את הבחינות ואת התחום שבהם הוא מבקש להיבחן, ולצרף להודעתו קבלה על תשלום אגרות בחינה בסך 176 שקלים חדשים לכל בחינה, בכפוף לעדכון האגרה עד מועד התשלום בפועל; האגרות ישולמו בבנק הדואר, מס' חשבון 0-24145-2, או באמצעות שובר תשלום רגיל של רשות הפטנטים או באמצעות שרת התשלומים הממשלתי באינטרנט; נוהלי ההרשמה נמצאים גם באתר רשות הפטנטים בכתובת: .www patents.gov.il. על טופסי ההרשמה בצירוף קבלה על תשלום האגרות להגיע למשרדי רשות הפטנטים עד יום ה', כ׳׳ו באלול התשע׳׳ב (13 בספטמבר 2012). כ׳׳ו בתמוז התשע׳׳ב (16 ביולי 2011) (חמ 3-884)

אסא קלינג

רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר

1 ק׳׳ת התשכ׳׳ח, עמ' 1104.

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ״א 46/ 1 - מרכז שהייה וטיפול במסתננים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בישיבתה מס' 547 מיום כ׳׳ט בסיוון התשע׳׳ב (19 ביוני 2012), החליטה על העברת תמ׳׳א 46/ 1 - מרכז שהייה וטיפול במסתננים (להלן - התכנית), להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, ולהשגות הציבור. מטרות התכנית:

(1)    שינויים בהוראות התכנית הראשית במטרה לאפשר בתחומה הקמת מרכז שהייה בלוח זמנים קצר, לרבות בפריסה מיידית;

(2)    לייעד שטחים למיתקן טיהור שפכים אזורי קבוע לאזור פתחת ניצנה, שישרת גם את מרכז השהייה ולקבוע הוראות להבטחת הפעלתו התקינה.

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

תיאור המקום: באזור קציעות בצמידות למכלול בתי הכלא הקיימים ולבסיסי צבא ההגנה לישראל.

מרחב תכנון מקומי: רמת נגב; רשות מקומית: מועצה אזורית רמת נגב.

גושים וחלקות בתחום התכנית:

גוש סוג גוש חלק / כל הגוש חלקות בחלקן 39007 מוסדר חלק מהגוש    3, 6

39017 מוסדר חלק מהגוש    3

הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת במשרדי מזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, קרית בן גוריון, רח' קפלן 2, ירושלים, טל' 02-6701639/581/2, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה: מחוז הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508553; מחוז חיפה , רח' פל-ים 15א', מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת׳׳ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61. מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263. מחוז הדרום, רדו התקוה 4, קריית הממשלה, באר שבע, טל 08-6263791.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום מראש. ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של מסמכי התכנית במרכז המידע הגאוגרפי - תכנוני של משרד הפנים. מידע נוסף ניתן לקבל בטלפון: 03-9298115 (בימים א' - ה' בשעות 9:00 - 16:00) ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .http://www.moin.gov il/planinfo.

כל מעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, ת׳׳ד 6158, ירושלים 91061. הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב, בשלושה העתקים ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו. ט׳׳ו בתמוז התשע׳׳ב (5 ביולי 2012) (חמ 3-697)

עמרם קלעג'י

המנהל הכללי של משרד הפנים יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965 1 . בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס' ג/10895, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5713, התשס׳׳ז, עמ' 4274, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עכו (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7

ילקוט הפרסומים 6450, ז' באב התשע״ב, 26.7.2012 5440

1

ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.