גיליון 6452 עמוד 1 מתאריך 26/07/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' באב התשע״ב    6452    26 ביולי 2012

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה......................................................5514

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 5544