גיליון 6452 עמוד 17 מתאריך 26/07/2012ת. פטירה שם המבקש

ושם םשנוח/ם

ומס׳ תיק

רח' כנפי הנשרים 5-, בנין התאומים, ירושלים

ברשם לענייני ירושה בירושלים -

ירושות

2 2/03/201 1 לוי ליאורה

לוי שלמה

1/26859

2 3/02/222 1 לוי ליאורה

לוי יאיר

9ר1/268

26/07/2009 הי־רשיביץ רבקה רוזלי

נימ צקי־ רת

1/26860

221/221/2212 המחוני גיא ת רחל

הדיאט משה

1/20861

18/05/2008 אברהמי אברהם ח־־ים

אברהמי טאוס

1/26862

31/12/2211 אברהמי אברהם חיים

חברה מי ציון

1/26863

09/01/2020 סהן הדסה

ייהן פנחס

1/268621

2 261/23/222 אברהם דליה

קהרהד חיים

1/168612

2 28/05/201 קוליבר רוני עדנה

קלטר תיאה

1/26868

2 6/221/201 1 לוי רחמים

׳לוי חוה תלמה

1/26869

2 7/03/201 1 אמירחריאל

שמיר אביבה

1/26800

2 20/06/201 שטרן מאיר

הלטמן רות קילה

1/26872

1 20/02/201 שטרן מאיר

שברן וזנה

1/26875

2 021/00/202 ליאון יצחק ארז

איינון מאיר

1/20875

2- 7/015/201־ 1 אילן נהם משה

הילן דוד

1/20276

2/2003 9/2 1 כהןדיד

ההן א הרון

1/20178

00/00/0020 ברזילאי דניאל

בחילאי רוברט אברה

1/26180

28/23/1998 סוור! נסמונאיל

סגל יוכבד

1/26182

2 25/05/201 רם טליה

בוריהא יוסף

1/20182

צוואות

00/00/0000 מזור סימה

לורוביץ אסתר

1/20116

2 0/20/222 1 שטקינס משה

שטקינס ליאונל הנר

1/26852

14/22/2028 בפלבאום יא ן רחל

כהן ביימן הרוזן

1/10860

1 201/ 1 22/1 הפלבאום שן ן רחל

כהן רוו!

1/20866

2 22/06/201 דהוקי אדיר

סלי פ יהו נתן

1/20871

2 1/25/202 1 ויו;,□־ חנה

וילכר אשר

1/10874

2 01/021/222 סב־־ר שי

ספיר איה

1/16877

0 2/222 8/1 2 קילינסקיבונ רחל

גיל רחל

1/16879

2 01/04/201 שורתי חגי

גוריי גילה

1/268815

בח-שבע אברך בר-טוב, רשנזח

הרשם לענייני יחשה בתל אביב - רח' השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב ירושות

4/60193    כה ן בביוב שמחה    04/06/1972    שבי רנסק,־ יהונתן

4/60199    כהן בביוב אביאל    14/06/1977    שבירנסקי יהונתן

2227 1 1/1    הורוביץ משה    29/06/2007    הורוביץ זאב

5529 ילקוט ה פרסומים 6452, ז' בתמוז הלשע׳׳ב, 26.7.2012