גיליון 6452 עמוד 29 מתאריך 26/07/2012ת. פטירה ן וקם המבקש

ושום מאנוח/ה

נזר׳ היק

יבישית

1 07/12/201 נגל רעיסה

בודילובסקי דוד

יפ1/097

^2001/01^ יאסין עסי

יאסי ן תרופיק

?:׳1/0929

29/05/2011 מילר אילה

וסילייב מיכאל

1/09093)

20/07/2012 טרטנרבחך

טבטנר יוכבד

1/19226

05/03/2012 כהכממ בויו

כהנא כרמן טיאה

1/09029

?nM/m יבדייב דזאבאיל

יבדייב ב וריס

1/09028

2/2004ו/13 [.נדני ביאמין

גנדל שנאיר

1/09029

9 15/03/201 פ נ חסוב עזרא

ופנחנד נטילי

סר1/097

17/06/2008 ררימטל 1:זעם

לז־־י־כונטל הקש

1/59784

2 22/02/201 קריסטל נועם

קריסטל באריה

1/597135

2 14/02/201 קר ערגה

ניר חי רז אהרן

1/59787

4:9ו22א וו“1

1 5/04/201 1 מביטל עדנה

רוזיברט חדוה הילדה

1/52740

2012^041^01 סנדר מנג׳רי־ יינה

שטרייטנר יעבב

1/52736

04/02/2011 הטולרואירית

יצחק בדור

1/52741

08/01/2012 שכטר שרה

שכטר י־הוהון

1/52742

011^/0 0/9t^ לסקס טרהה

ש ולמן דניאל

1/52744

10/10/2012 קנדלקר לאה לילי

טנדמקר נתן

1/52746

1 16/02/201 קפרי נא כותר

רזרחי ^וכזחיה

1/52750

7 12/09/201 קילטר סובו

רוזמרע לונצנכז יהודית

1/52751

12/04/2012 קרבי חיים

קרבי ערירז

1/52752

20/02/2017 ןכ״לומח יוסף

מאלח שאול

1/52753

111נ0נ2/,035/, 1 2 סופרין פזי פנחס

סופרין פייבל

1/52755

01/03/2012 1פינזה ס־־מי

^!י־מרה יעיש

1/52758

^ 24/55/201 עואד מוחמד עלי

ירוביבר־ עמי

1/02765

2000^2 13/0 ןדוז־ל^יל י'מילה

כחסול סיבד

1/52769

2 19/03/201 מרמש יעקב

חרוזלס בוריים

1/52770

2 1/05/201 1 ט־ שמעון

ננן דרור

1/52774

^n/^^ קבס (קויפעלאורה (בטל:

קויפמן סופיה

1/5277H

^0^/0^/2m סני־־דר מורן

סני־טר בנימין

1/597232

01/05/2058 מיטק אבשלום

סה־טק יצחק

2־1/527

2 25/04/201 שריון בלה

נזזאיהול־ נסרה

1/52783

2 26/03/201 רוטבלוה נעמי

רוטבלום אנריאל-גור

1/52786

29/01/2008 מסרי מאיסה

לבנאוי עבדאללה

1/52788

0 1/201 24/1 כנעאן יוסי

כנעאן אמירה

59789/ו

אולגה גורדון, רשמת

5541 ילקוט ה פרסומים 6452, ז' בתמוז התשע׳׳מ, 26.7.2012