גיליון 6453 עמוד 1 מתאריך 31/07/2012עמוד

מינוי מפקחי הגנת הסביבה................................................... 5566

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 5566

מינוי חברים ויושב ראש למועצת רשות נחל באר שבע 5566 מינוי והסמכת ממונים לפי חוק למניעת מפגעי

אסבסט ואבק מזיק............................................................ 5566

מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומה בוועדה

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז    חיפה....................... 5567

תיקון מינוי נציג שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומו

בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון..... 5567

תיקון טעות לפי חוק התכנון והבנייה................................ 5567

מינוי אב בית דין לפי חוק הדיינים..................................... 5567

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)... 5567

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרוקחים........... 5568

הודעה בדבר מינוי ועדת היתרי עסקאות לפי חוק

בינוי ופינוי של אזורי שיקום ....................................... 5568

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) ........... 5568

מינוי ועדת ערר לפי תקנות רופאי השיניים

(בחינת רישוי)..................................................................... 5568

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין.....

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2012 (אור יהודה, אור עקיבא, אילת, בני ברק, גבעת שמואל, ירושלים, נתניה, פתח תקוה, קלנסוואה,

קרית ים, ראש העין, רחובות) .....................................

תיקון הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית תל-אביב-יפו.. הודעה על מינוי ממונה לפי חוק חופש המידע

(בנימינה-גבעת עדה).....................................................

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות (רמת גן)........................................................

הודעה על הסמכת פקחים במועצה המקומית

תעשייתית רמת חובב.....................................................

מינוי מפקח בנושא כלבת ופיקוח על כלבים

(קרית מוצקין).....................................................................

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה (תל-אביב-יפו)......................

הודעה לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 1.7.2012.......

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2012..

הודעות מאת הציבור................................................................

תיקון טעות דפוס

2012

עמוד

5568

5569 5576

5576

5576

5577 5577 5577

5577

5578 5581


רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב באב התשע״ב    6453    31 ביולי