גיליון 6454 עמוד 1 מתאריך 02/08/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באב התשע״ב    6454    2 באוגוסט 2012

עמוד

הודעה על הרכבה של מועצת הארכיונים העליונה.... 5598 הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה. 5598 הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק הממשלה. 5599

הודעות על היתרים לקבלת תרומות................................. 5599

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה............. 5599

מינוי חברים למועצת הפסיכולוגים.................................... 5600

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומו בוועדה

מיוחדת לתכנון ולבנייה - קציר חריש.................... 5600

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים..................... 5600

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 5600

הודעה בדבר שינויים בשטחים לחיפושי נפט והפקתם... 5601 הודעה על מינוי חבר המינהלה לפי חוק לעידוד

השקעות הון בחקלאות.................................................. 5601

עמוד

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 5601

הודעה בדבר חילוט טובין לפי פקודת היבוא והיצוא. 5601 הודעות על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים.................................................... 5601

הודעה בדבר תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה

מפורטת................................................................................. 5602

הודעות על מינוי מנהל ארנונה (נס ציונה, קרית ביאליק,

גן יבנה, תמרה).................................................................. 5602

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (קרית מוצקין).... 5603 הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה

(עמק יזרעאל)..................................................................... 5603

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 5603

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 5603

הודעות מאת הציבור................................................................ 5621