גיליון 6455 עמוד 1 מתאריך 05/08/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז באב התשע״ב    6455    5 באוגוסט 2012

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 5634

מינוי שופט לנשיא בפועל בבית המשפט.......................... 5634

מינוי שופט לבית המשפט לענייני משפחה..................... 5634

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות........................ 5634

מינוי שופט בבית משפט לעניינים מקומיים.................... 5634

מינוי שופט נוער.......................................................................... 5634

מינוי שופטים - יושבי ראש לוועדת הערר לפי סעיף 9 לחוק הסעד (טיפול במפגרים) וחוק בתי דין

מינהליים.............................................................................. 5635

הודעות בדבר גמר כהונתם של דיינים.............................. 5635

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 5635

מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים............... 5635

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה)................................................................... 5635

עמוד

הארכת מינוי יושב ראש הנהלת הקרן למימון תובענות

ייצוגיות................................................................................ 5636

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות וועדות פסיכיאטריות מחוזית לילדים

ולנוער לפי חוק טיפול בחולי נפש............................. 5636

מינוי מפקח על התעבורה....................................................... 5636

הודעה על מינוי ממונים לפי חוק להגברת האכיפה

של דיני עבודה.................................................................. 5636

מינוי וביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים........................ 5636

מינוי וביטול מינוי קציני מבחן לנוער................................ 5637

מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש

ונעדרים)............................................................................... 5637

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה)................................................................ 5637

תיקון הוראות בדבר שמיעת סוגי עניינים בימי

הפגרה לפי תקנות ההוצאה לפועל (פגרות).......... 5638

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 5638

הודעות מאת הציבור................................................................ 5644