גיליון 6456 עמוד 1 מתאריך 06/08/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באב התשע״ב    6456    6 באוגוסט 2014

עמוד


עמוד

תיקון הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה

חובת מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים)...... 186

תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת

לחוק שירות המדינה (מינויים).................................. 186

הודעה על מינוי ממלא מקום לחבר מועצת מקרקעי

ישראל................................................................................... 186

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה................. 5650

מינויים לכהונה בפועל בבית המשפט............................... 5650

הודעה על מינוי רשמים בבית המשפט............................. 5650

מינוי רשמים לבית המשפט לענייני משפחה.................. 5651

מינוי מנהלי לשכות הוצאה לפועל.................................... 5651

הודעה על מתן הכרה לעמותה לאימוץ בין-ארצי לפי

חוק לאימוץ ילדים........................................................... 5651

מינוי והארכת מינוי בית דין לביקורת משמורת של

שוהים שלא כדין לפי חוק הכניסה לישראל......... 5651

מינוי בין דין לביקורת משמורת של מסתננים................. 5651

הארכת מינוי חברה בוועדת המינויים לפי חוק לשכת

עורכי הדין.......................................................................... 5651

הארכת מינוי חבר בוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין    מינהליים.......... 5652

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים.............................................................................. 5652

מינוי יושב ראש מותב ועדות ערעורים לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים וחוק בית דין מינהליים............. 5652

הארכת מינוי חבר בוועדה לעניין פיצויים ותמלוגים

לפי חוק הפנטנטים........................................................... 5652

מינוי חבר לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור על-תנאי

ממאסר.................................................................................. 5652

מינוי נציגת שר הביטחון במועצה הארצית לתכנון

ולבנייה................................................................................. 5653

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי חוק מס הכנסה................... 5653

מינוי ועדת ערר לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים

ציבוריים............................................................................... 5653

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק הסעד......................... 5653

שינוי מינוי מפקחת לפי חוק הפיקוח על מעונות.......... 5653

הודעה על מינוי למועצת המוסד לבטיחות וגיהות לפי

חוק ארגון הפיקוח על העבודה................................... 5653

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה...... 5654

הודעות מאת הציבור................................................................ 5705

תיקוני טעויות