גיליון 6456 עמוד 2 מתאריך 06/08/2012תיקון הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי לאור החלטת הממשלה בדבר שינוי שמה של ”הרשות המשפטית לטכנולוגיות מידע והגנת הפרטיות” ל׳׳הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע” יש לתקן את ההודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרזי, כך שבמקום ”ראש הרשות המשפטית לטכנולוגיות מידע והגנה על הפרטיות” יבוא ”ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע”. י”ד בתמוז התשע׳׳ב (4 ביולי 2012) (חמ 3-274)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י י”פ התשס׳׳ו, עמ' 1885.

תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק שירות המדינה (מינויים)

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-959י מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-959 י י, כי ההודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-959י2, תתוקן כך שבמקום ”36. ראש הרשות המשפטית לטכנולוגיות מידע והגנה על הפרטיות” יבוא ”36. ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע”. י”ד בתמוז התשע׳׳ב (4 ביולי 2012) (חמ 3-1173)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2 י”פ התשס׳׳ח, עמ' 3520; התשע׳׳ב, עמ' 3952.

הודעה על מינוי ממלא מקום לחבר מועצת מקרקעי ישראל

לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש”ך-960י מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 4א(א5) לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש”ך-1960י, מינתה הממשלה את האשם חוסין לממלא מקום נציג ראש הממשלה במועצת מקרקעי ישראל. י' באדר התשע׳׳ב (4 במרס 2012) (חמ 3-4356)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התש׳ך, עמ' 57; התשס׳׳ט, עמ' 318.

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-995י בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום המפורטים להלן לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום כ”ה בתמוז התשע׳׳ב (15 ביולי 2012):

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

לילי יונג גופר חנא סבאג דורון פורת נעמן אדריס רננה גלפז-מוקדי עינב גולומב אורי גולדקורן רים נדאף

אילונה לינדנשטראוס אריאלי סאאב דבור

שאדן נאשף אבו אחמד אילנית אימבר

כ”א בתמוז התשע׳׳ב (11 ביולי 2012)

(חמ 3-2666 II)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח חדש], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(א)(3) ו-10(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את ראובן שמיע, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי בירושלים, החל ביום א' באלול התשע׳׳ב (19 באוגוסט 2012) עד יום י”ד באב התשע׳׳ו (18 באוגוסט 2016).

י”ט בתמוז התשע׳׳ב (9 ביולי 2012)

(חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח חדש], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(א)(3) ו-10(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אביגיל כהן, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, החל ביום א' באלול התשע׳׳ב (19 באוגוסט 2012) עד יום ט' בחשוון התשע”ו (22 באוקטובר 2015).

י”ט בתמוז התשע׳׳ב (9 ביולי 2012)

(חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח חדש], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנהילקוט הפרסומים 6456, י”ח באב התשע׳׳ב, 6.8.2012 5650

1

ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928.