גיליון 6456 עמוד 3 מתאריך 06/08/2012בזה את אביגיל כהן, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי בתל אביב, החל ביום א' באלול התשע״ב (19 באוגוסט 2012). י׳׳ט בתמוז התשע׳׳ב (9 ביולי 2012)

(חמ 3-64-ה2-1)

אשר גרוניס

נשיא בית המשפט העליון

הודעה על מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח חדש], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את ראובן שמיע, שופט של בית משפט שלום, להיות רשם של בית המשפט המחוזי בירושלים, החל ביום א' באלול התשע״ב (19 באוגוסט 2012). י׳׳ט בתמוז התשע׳׳ב (9 ביולי 2012) (חמ 3-64-ה2-1)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928.

מינוי רשמים לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את רשמי בית משפט השלום המפורטים להלן, לרשמים של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז הצפון, החל ביום כ״ה בתמוז התשע״ב (15 ביולי 2012): ריאד קודסי אלכס אחטר ברכה לכמן

כ׳׳א בתמוז התשע׳׳ב (11 ביולי 2012)

(חמ 3-2666 II)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי מנהלי לשכות הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967י, אני ממנה את הרשומים מטה למנהלי לשכות הוצאה לפועל כדלקמן:

אירית כהן, למנהל לשכת ההוצאה לפועל בעפולה;

יואל לרי, למנהל לשכת ההוצאה לפועל בבית שאן.

י׳׳ד בתמוז התשע׳׳ב (4 ביולי 2012)

(חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 116; התשס׳׳ט, עמ' 42.

הודעה על מתן הכרה לעמותה לאימוץ בין-ארצי

לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ״א-1981 בהתאם לסעיף 28כב לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א-1981י (להלן - החוק), אני מודיע, בהסכמת שר הרווחה, כי הוארכה ההכרה לפי סעיף 28ג לחוק, בעמותת "עתיד הילדים", ע"ר 58-031799-8, כעמותה המוכרת לפעול באימוץ ביךארצי במדינת רוסיה.

תוקף הכרה זו מיום כ״ז באב התשע״ב (15 באוגוסט 2012), למשך שנתיים.

י׳׳ד בתמוז התשע׳׳ב (4 ביולי 2012)

(חמ 3-2820)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ״א, עמ' 293; התשנ׳׳ו, עמ' 354.

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952י (להלן - החוק), אני ממנה את דביר פלג, ת״ז 024209173, לבית דין, של דן יחיד, לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, לפי החוק.

תוקף המינוי לחמש שנים, החל ביום כ״ח בתמוז התשע״ב (18 ביולי 2012).

כ״ו בתמוז התשע״ב (16 ביולי 2012)

(חמ 3-4424)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשי״ב, עמ' 354; התשס״ח, עמ' 645.

הארכת מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952י, ובהמלצת הוועדה שעל פי הסעיף האמור, אני מאריך את מינויו של דן ליברטי2, ת״ז 059024125, לבית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין.

תוקף הארכת המינוי עד יום ה' באלול התשע"ד (31 באוגוסט 2014),

כ״ו בתמוז התשע״ב (16 ביולי 2012)

(חמ 3-4424)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשי״ב, עמ' 354; התשס״ח, עמ' 645. 2 י״פ התשע״א, עמ' 5756.

מינוי בית דין לביקורת משמורת של מסתננים

לפי חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי״ד-1954 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30ג לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי״ד-1954י (להלן - החוק), אני ממנה את דביר פלג, ת״ז 024209173, שנתמנה לבית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין2 לפי סעיף 13יא לחוק הכניסה לישראל,

י ס״ח התשי״ד, עמ' 160; התשע״ב, עמ' 119. 2 י״פ התשע״ב עמ' 5651.5651 ילקוט הפרסומים 6456, י״ח באב התשע״ב, 6.8.2012