גיליון 6456 עמוד 4 מתאריך 06/08/2012התשי״ב-31952, לבית דין לביקורת משמורת של מסתננים, לפי החוק.

תוקף המינוי למשך תוקפו של סעיף 30ג לחוק.

כ׳׳ו בתמוז התשע׳׳ב (16 ביולי 2012)

(חמ 3-4424)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

3 ס״ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשע׳׳א, עמ' 1068.

הארכת מינוי חברה בוועדת המינויים

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18ד(א)(2) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י, אני מאריך את מינויה של עו״ד אריאלה קלעי2, המשמשת בתפקיד מתפקידי השירות המשפטי בשירות המדינה, לחברה בוועדת המינויים שעל פי הסעיף האמור. תוקף המינוי עד יום י״ב בתמוז התשע״ה (29 ביוני 2015).

י׳׳ט בתמוז התשע׳׳ב )9 ביולי 2012(

(חמ 3-722)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 178; התשס׳׳ח, עמ' 595. 2 י”פ התשע״ב, עמ' 2997.

הארכת מינוי חבר בוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני מאריך את מינויו של ד״ר צבי בן ישי3, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק האמור, במחוז חיפה, לתקופה נוספת של שלוש שנים, החל ביום כ״ב באב התשע״ב (10 באוגוסט 2012). י׳׳ט בתמוז התשע׳׳ב (9 ביולי 2012) (חמ 3-323-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

3    י”פ התשס״ט, עמ' 5520.

מינוי חבר לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) התש״י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-11950 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני מאריך את מינויו של ד״ר צבי בן ישי3, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק

1    ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 5520.

האמור, במחוז חיפה, לתקופה נוספת של שלוש שנים, החל ביום כ״ב באב התשע״ב (10 באוגוסט 2012). י׳׳ט בתמוז התשע׳׳ב (9 ביולי 2012)

(חמ 3-321-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

מינוי יושב ראש מותב ועדות ערעורים

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-11954 (להלן - החוק), וסעיפים 5(א) ו-(ב), ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט אהרן שדה, ליושב ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז חיפה. תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט׳׳ו בתמוז התשע׳׳ב (5 ביולי 2012)

(חמ 3-99-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי״ד, עמ' 76; התשל״ט, עמ' 88.

2    ס׳׳ח התשנ״ב, עמ' 90.

הארכת מינוי חבר בוועדה לעניין פיצויים ותמלוגים

לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק הפטנטים, התשכ״ז-11967, אני מאריך את מינויו של מיכאל טליינקר2, חבר בחבר המורים של מוסד להשכלה גבוהה, לחבר בוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים, שלפי הסעיף האמור, החל ביום ג' באב התשע״ב (22 ביולי 2012).

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ו בתמוז התשע׳׳ב (16 ביולי 2012)

(חמ 3-1498)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 148(201).

2    י”פ התשס״ט, עמ' 5214.

מינוי חבר לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-12001, אני ממנה את עלי ברמן, בעל ניסיון מקצועי בתחום הקרימינולוגיה, לחבר בוועדות השחרורים. תוקף המינוי לשנה.

כ׳׳ו בתמוז התשע׳׳ב (16 ביולי 2012)

(חמ 3-101-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשס״א, עמ' 410; התשס׳׳ב, עמ' 487.ילקוט הפרסומים 6456, י״ח באב התשע״ב, 6.8.2012 5652