גיליון 6457 עמוד 1 מתאריך 08/08/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' באב התשע״ב    6457    8 באוגוסט 2012

עמוד

הודעה על הפסקת כהונה של שר לפי חוק הממשלה . 5710 הודעה בדבר ביטול מינוי של חבר ויושב ראש ועדה

ממונה.................................................................................... 5710

הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגן ליושב ראש

הכנסת................................................................................... 5710

הודעה על מינוי ועדת אתיקה לפי    חוק בתי המשפט״    5710

מינוי ועדה מייעצת לפי תקנות להשבחת ייצור חקלאי

(בעלי חיים) (סוסים טהורי גזע)................................... 5710

אכרזה על מטבע זיכרון............................................................ 5710

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו . 5710 עמוד

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום תמ״מ 23/14/4 - תכנית מיתאר מחוזית

חלקית למטרופולין באר שבע...................................... 5711

הודעות על ביטול הכרזות בדבר קיום מונופולין לפי

חוק ההגבלים העסקיים................................................. 5711

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה (תל-אביב-יפו)...................... 5711

הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין (צפת)................................................................ 5712

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 5712

הודעות מאת הציבור................................................................ 5726