גיליון 6457 עמוד 2 מתאריך 08/08/2012הודעה על הפסקת כהונה של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(0(5) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י )להלן - החוק(, כי לפי סעיף 22(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, פסקה כהונתו של השר שאול מופז, המשנה לראש הממשלה3 ביום כ׳׳ט בתמוז התשע׳׳ב )19 ביולי 2012( בשעה 18.50.

על פי סעיף 9 לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

ד' באב התשע׳׳ב (23 ביולי 2012)

(חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

3    י”פ התשע׳׳ב, עמ' 4882.

הודעה בדבר ביטול מינוי של חבר ויושב ראש ועדה ממונה

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971

אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10ב לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל׳׳א-1971י, ביטלתי את מינויו של החבר עמרם בניזרי2 ביום כ׳׳ד באייר התשע׳׳ב (16 במאי 2012) לחבר וליושב ראש הוועדה הממונה על המועצה הדתית קרית אתא.

ה' בתמוז התשע׳׳ב )25 ביוני 2012(

(חמ ה3-140-5)

יעקב מרגי

_    השר לשירותי דת

י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130; התשס׳׳ח, עמ' 648. 2 י”פ התשס״ד, עמ' 1066.

הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגן ליושב ראש הכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

מודיעים בזה, לפי סעיף 20(א) לחוק-יסוד: הכנסתי, וסעיף 7(1) לתקנון הכנסת2, כי ביום כ׳׳ח בתמוז התשע׳׳ב (18 ביולי 2012) הסתיימה כהונתו של חבר הכנסת ישראל מאיר אורי מקלב כסגן ליושב ראש הכנסת, וחבר הכנסת אורי שרגא אורבך נבחר לכהונה כאמור. כ׳׳ח בתמוז התשע׳׳ב (18 ביולי 2012) (חמ 3-22-ה3)

ירדנה מלר-הורוביץ

_    מזכירת הכנסת

י ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 69. 2 י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התש׳׳ע, עמ' 1926.

הודעה על מינוי ועדת אתיקה

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-11984, ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, אני מודיע כי מיניתי ועדת אתיקה בהרכב המפורט להלן:

1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מרים נאור, המשנה לנשיא בית המשפט העליון - יושבת ראש הוועדה;

יחזקאל קינר, שופט בפועל ורשם בית המשפט המחוזי מרכז - חבר;

איריס רבינוביץ ברון, שופטת של בתי משפט השלום מחוז המרכז - חברה.

מינויים קודמים של ועדת אתיקה - בטלים.

י”ט בתמוז התשע׳׳ב (9 ביולי 2012)

(חמ 3-4489)

אשר גרוניס

נשיא בית המשפט העליון

מינוי ועדה מייעצת

לפי התקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים)

(סוסים טהורי גזע), התשע”ב-2012 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (סוסים טהורי גזע), התשע”ב-12012, אני ממנה את הוועדה המייעצת, בהרכב שלהלן:

(1)    רחל גבריאלי, ת׳׳ז XXXXXX652 - נציגת המדינה, עובדת שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - המשרד), יושבת ראש הוועדה;

(2)    צביה מילדנברג, ת׳׳ז XXXXXX813 - נציגת המדינה, עובדת השירותים הווטרינריים במשרד;

(3)    חן הניג, ת׳׳ז XXXXXX787 - נציגת המדינה, עובדת מינהל המחקר החקלאי במשרד;

(4)    מרדכי כהן (קדמון), ת׳׳ז XXXXXX032 - נציג הציבור;

(5)    פול אלסטר, ת׳׳ז XXXXXX109 - נציג הציבור. י”א בתמוז התשע׳׳ב (1 ביולי 2012)

(חמ 3-4214)

אורית נוקד

_    שרת החקלאות ופיתוח הכפר

1 ק׳׳ת התשע׳׳ב, עמ' 963.

אכרזה על מטבע זיכרון

לפי חוק בנק ישראל, התש”ע-2010 לפי סעיף 43(א) לחוק בנק ישראל, התש”ע-12010, ולאחר שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, אני מכריז על מטבעות בסדרת אתרי מורשת שהוכרזו על ידי אונסקו בישראל שנושאו ”תל מגידו”, התשע׳׳ב-2012, בערך נקוב 10 שקלים חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט), 1 שקל חדש (כסף רגיל), כמטבעות זיכרון, לעניין הסעיף האמור. י”ג בתמוז התשע׳׳ב (3 ביולי 2012) (חמ 3-4173)

סטנלי פישר

_    נגיד בנק ישראל

1 ס”ח התש”ע, עמ' 452.

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו

לפי חוק בנק ישראל, התש”ע-2010 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בנק ישראל, התש”ע-12010, ולאחר שניתן אישור המועצה

ילקוט הפרסומים 6457, כ' באב התשע׳׳ב, 8.8.2012 5710

1

ס”ח התש”ע, עמ' 452.