גיליון 6457 עמוד 3 מתאריך 08/08/2012המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, קבעתי את ערכם הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות בסדרת אתרי מורשת שהוכרזו על ידי אונסקו בישראל, שנושאו ”תל מגידו”, התשע׳׳ב-2012, בערך נקוב 10 שקלים חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט), 1 שקל חדש (כסף רגיל), אשר דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל. י”ג בתמוז התשע׳׳ב (3 ביולי 2012) (חמ 3-4172)

סטנלי פישר

נגיד בנק ישראל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום

תמ״מ 4/ 14/ 23 - תכנית מיתאר מחוזית חלקית למטרופולין באר שבע

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965

בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965' (להלן - החוק), נמסרת בזה הודעה, כי אושר שינוי מס' 23 לתכנית מיתאר מחוזית, מחוז הדרום, תמ”מ 4/ 14: תכנית מיתאר מחוזית חלקית למטרופולין באר שבע.

התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק.

הודעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים 5661, עמ' 2629, מיום כ”א באייר התשס”ז (9 במאי 2007).

הודעה על הארכת המועד להגשת התנגדויות פורסמה בילקוט הפרסומים 5728, עמ' 199, מיום י”ב בחשוון התשס”ח (24 באוקטובר 2007).

ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים, שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה את סמכותה לפי סעיף 6(א)(3) לחוק, דנה בתכנית בישיבותיה מס' 432, מיום י”ז בתמוז התש׳׳ע (29 ביוני 2010), מס' 434, מיום ט' באב התש׳׳ע (20 ביולי 2010) ומס' 442, מיום ט' בכסלו התשע׳׳א (16 בנובמבר 2010) והחליטה על אישורה.

התכנית האמורה, בצורה שבה היא אושרה, נמצאת בארכיב לשכת התכנון המחוזית, מחוז הדרום, רחוב התקוה 4, קריית הממשלה, באר שבע, בטל' 08-6263792, ובארכיב מינהל התכנון, משרד הפנים, רח' קפלן 2, קרית בן גוריון, ירושלים, בטל' 02-6701556/646, וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בלא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש.

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של מסמכי התכנית, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים, בטלפון: 03-9298115 בימים א'-ה' בשעות 9:00-9:00.

מידע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים: www.moin.gov.il תחת הכותרת: תכנון ובנייה > מידע גאוגרפי (בעמוד השער).

כ”ח בסיוון התשע׳׳ב (18 ביוני 2012)

(חמ 3-697)

עמרם קלעג׳י

יושב ראש המועצה הארצית

_    לתכנון ולבנייה

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

ביטול הכרזה בדבר קיום מונופולין

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ”ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26(א) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ”ח-11988, אני מבטל בזה את ההכרזה הקיימת של ”חברת אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע״מ״2 כבעלת מונופולין באספקת לוחות גבס, וזאת לאחר שבדיקה שנערכה ברשות ההגבלים העסקיים העלתה כי נתח השוק של אורבונד תעשיות באספקת לוחות גבס קטן ממחצית, ומכאן שלא מתקיים בה עוד האמור בסעיף 26(א) לחוק.

תוקף ביטול ההכרזה - ממועד הודעתי זו.

תיק המונופולין שמספרו 7568 פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים ובאתר האינטרנט של רשות ההגבלים העסקיים, שכתובתו: .www antitrust.gov.il.

כ”ח בסיוון התשע׳׳ב (18 ביוני 2012)

(חמ 3-1844)

דיויד גילה

_    הממונה על הגבלים עסקיים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128.

2    י”פ התשע׳׳א, עמ' 2453.

הודעה על ביטול הכרזה בדבר קיום מונופולין

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ”ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26(א) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ”ח-11988, אני מודיע כי ביום כ”ה בסיוון התשע׳׳ב (15 ביוני 2012) החלטתי לבטל את ההכרזה על חברת ישראכרט בע”מ2, כבעלת מונופולין בתחום סליקת עסקאות הנעשות בכרטיסי חיוב מסוג ישראכרט ^MasterCard וזאת לאחר שנוכחתי כי התקיימו התנאים המנויים בנספח ד' להסדר הסליקה הצולבת המתוקן של מותגי ויזה ^MasterCard שאושר בפסק דינו של בית הדין להגבלים עסקיים מיום י”ג באדר התשע׳׳ב (7 במרס 2012) בה”ע 610/06 בנק לאומי ואח' נ' הממונה על הגבלים עסקיים ואח'.

תוקף ביטול ההכרזה - ממועד החלטתי.

תיק המונופולין שמספרו 4538 פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים ובאתר האינטרנט של רשות ההגבלים העסקיים, שכתובתו: .www antitrust.gov.il.

י”ג בתמוז התשע׳׳ב (3 ביולי 2012)

(חמ 3-1844)

אשר גושן

ממלא מקום הממונה על

_    הגבלים עסקיים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128.

2    י”פ התשס׳׳ה, עמ' 2906.

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס”ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(ב) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס”ג-12002, אני מודיע, כי קבעתי אזורים נוספים

5711 ילקוט הפרסומים 6457, כ' באב התשע׳׳ב, 8.8.2012

1

ס׳׳ח התשס׳׳ג, עמ' 216.