גיליון 6458 עמוד 1 מתאריך 09/08/2012ילקוט הפרסומים

כ״א באב התשע״ב


6458


9 באוגוסט 2012


עמוד

תיקון תקנון הכנסת לפי חוק-יסוד הכנסת.......................................................5730

תיקון כללי האתיקה לחברי הכנסת לפי חוק חסינות הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם....................5745

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה

השונים בהם מכלל הבנקים לפי הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים).........5746

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................5747

הודעות בתי הדין הרבניים................................................................... 5767

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט......................................................5774

הודעות מאת הציבור........................................................................ 5777