גיליון 6459 עמוד 1 מתאריך 14/08/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו באב התשע״ב    6459    14 באוגוסט 2012

עמוד

מינוי שופטת לכהונה בפועל לפי חוק בית הדין לעבודה 5786

מינוי נציגת שר המשפטים בוועדה מחוזית לתכנון

ולבנייה................................................................................. 5786

מינוי ממלאת מקום לנציג שר המשפטים בוועדה

מחוזית לתכנון ולבנייה................................................ 5786

מינוי מועצה לעבודות הנדסה בנאיות............................ 5786

מינוי ממונים על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 5786

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות

התעבורה............................................................................. 5787

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה לפי חוק כבישי

אגרה (מנהרות הכרמל).................................................. 5787

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

מקומן ומועדיהן................................................................ 5788

הודעות בדבר השעיית חברים והוצאת חבר מלשכת

עורכי הדין........................................................................... 5788

עמוד

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2012

(כפר קאסם, דימונה)........................................................ 5789

תיקון הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית רעננה...... 5790

אצילת סמכויות לפי חוק הרשויות המקומיות

(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (רעננה).... 5790 הודעה על מינוי חברי ועדות ערר לארנונה

(ראשון לציון)...................................................................... 5791

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (גן יבנה)............... 5791

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין . 5792

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 5792

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................ 5792

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 5792

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................... 5799

הודעות מאת הציבור................................................................ 5800