גיליון 6460 עמוד 1 מתאריך 16/08/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח באב התשע״ב    6460    16 באוגוסט 2012

עמוד


עמוד

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה)................................................................... 5826

הארכת מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים.................... 5826

הודעה בדבר ביטול מינוי לפי תקנות הנכים (ועדות

רפואיות)............................................................................... 5826

הודעות בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)................................................... 5826

הודעה בדבר מינוי חברה נוספת לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות)............................................................... 5826

הודעה בדבר מינוי יושב ראש וחבר נוסף לפי התקנות

האמורות............................................................................. 5827

הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדה לאישור עורכי דין

הרשאים לשמש סניגורים בבתי הדין הצבאיים.. 5827

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף..... 5827

הודעות על מינוי חברים ברשות ניירות ערך.................. 5827

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 5827

הסמכה לקציני שירות בתי הסוהר...................................... 5828

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים...................................... 5828

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק ההגנה על חוסים...... 5828

ביטול מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה) .............................................................................. 5828

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל ארצית............................. 5828

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל מקומית........................... 5828

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה

הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות.. 5829

הסמכת רשות מוסמכת לפי צו יבוא חופשי.................... 5829

הענקת חסינויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים).. 5829 מינוי מבקרים לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי

חיים ושל תוצרת מן החי............................................... 5829

הסמכת נותן אישור וביטול הסמכה לפי חוק רישוי

עסקים ................................................................................... 5829

מינוי רופאים וטרינרים ממשלתיים.................................... 5830

מינוי שופט לעניין עררים לפי חוק הספורט..................... 5830

מינוי דיינים לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול... 5830 הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2012 לפי תקנות

רואי חשבון.......................................................................... 5830

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישון מדידה....... 5831

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה...... 5832

הודעות מאת הציבור................................................................ 5851