גיליון 6460 עמוד 2 מתאריך 16/08/2012מינוי יושבת ראש לוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-11963 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, אני מאריך את מינויה של השופטת רות שטרנברג-אליעז3, שופטת בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושבת ראש ועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשנה.

כ״ט בתמוז התשע״ב (19 ביולי 2012) (חמ 3-324)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשכ״ג, עמ' 156; התשנ״ב, עמ' 45; התשנ״ט, עמ' 130.

2    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

3    י״פ התש״ע, עמ' 4339.

הארכת מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א- 2001', ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, אני מאריך3 את מינוים של הרשומים מטה ליושבי ראש ועדות שחרורים החל ביום כ"ט בתמוז התשע"ב (19 ביולי 2012).

יושבי ראש:

השופט (בדימוס) משה מכליס השופט (בדימוס) בן פיילס השופט (בדימוס) דן גבאי.

המינוי נעשה בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ובהסכמתו, כנדרש בסעיפים הנזכרים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ט"ו בתמוז התשע"ב (5 ביולי 2012) (חמ 3-101-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס"ח התשס"א, עמ' 410.

2    ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

3    י״פ התש״ע, עמ' 4371.

הודעה בדבר ביטול מינוי

לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-11965, ביטלתי את המינוי של פרופ' שמואל סגל, ת״ז 008217895, לחבר ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות. כ' בניסן התשע״ב (12 באפריל 2012) (חמ 3-183-ה1)

(קס' 2686)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ק״ת התשכ״ו, עמ' 204; התשס״ח, עמ' 568.

2    י"פ התשע"א, עמ' 2266.

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים

לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-1964 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-11964, מיניתי חברים נוספים ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות, לפי הרשימה שלהלן:

ד״ר דוד צבי אדלמן, ת״ז 051937217; פרופ' שמואל סגל, ת״ז 008217895; פרופ' רחל פרידמן בירנבוים, ת"ז XXXXX637. תוקף המינוי עד יום כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013).

כ' בניסן התשע״ב (12 באפריל 2012) (חמ 3-183-ה1)

(קס' 2686)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.

2    י״פ התשע״א, עמ' 2268.

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים

לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-1964 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-11964, מיניתי חברים נוספים ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות, לפי הרשימה שלהלן:

ד"ר בנימין מילר, ת"ז XXXXX322;

ד״ר טיבריו שולימזון, ת״ז 015449481.

תוקף המינוי עד יום כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013).

כ' בניסן התשע״ב (12 באפריל 2012) (חמ 3-183) (קס' 2690)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.

2    י״פ התשע״א, עמ' 2268.

הודעה בדבר מינוי חברה נוספת

לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-11965, מיניתי את ד״ר אירית שרף מרתיק, ת״ז 057310013, לחברה נוספת ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013).

כ' בניסן התשע״ב (12 באפריל 2012) (חמ 3-183-ה1)

(קס' 2686)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ק״ת התשכ״ו, עמ' 204; התשס״ח, עמ' 568.

2    י״פ התשע״א, עמ' 2266.

ילקוט הפרסומים 6460, כ״ח באב התשע״ב, 16.8.2012 5826