גיליון 6460 עמוד 3 מתאריך 16/08/2012הודעה בדבר מינוי יושב ראש וחבר נוסף

לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-11965, מיניתי את ד"ר יצחק שילר, ת"ז XXXXXX299, ליושב ראש נוסף ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע׳׳ד )31 בדצמבר 2013(.

כ' בניסן התשע׳׳ב )12 באפריל 2012( )חמ 3-183-ה1( )קס' 2686(

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ק״ת התשכ״ו, עמ' 204; התשס״ח, עמ' 568.

2    י״פ התשע״א, עמ' 2266.

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים

לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ״ו-1965 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ״ו-1965י, מיניתי חברים נוספים ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות, לפי הרשימה שלהלן: ד״ר חנן טאובר, ת״ז 03136215;

ד״ר דב שמעון, ת״ז 07307123.

תוקף המינוי עד יום כ״ח בטבת התשע״ד )31 בדצמבר 2013(.

כ' בניסן התשע״ב )12 באפריל 2012( )חמ 3-183-ה1(

)קס' 2686(

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ק״ת התשכ״ו, עמ' 204; התשס״ח, עמ' 568.

2    י"פ התשע"א, עמ' 2266.

הודעה בדבר מינוי חברה נוספת

לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ״ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ״ו-1965י, מיניתי את ד״ר מרינה מוטין, ת"ז XXXXXX620, לחברה נוספת ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום כ״ח בטבת התשע״ד )31 בדצמבר 2013(.

כ' בניסן התשע״ב )12 באפריל 2012( )חמ 3-183-ה1(

)קס' 2686(

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ק״ת התשכ״ו, עמ' 204; התשס״ח, עמ' 568.

2    י"פ התשע"א, עמ' 2266.

הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדה לאישור עורכי דין הרשאים לשמש סניגורים בבתי הדין הצבאיים

לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-1955 אני מודיע בהתאם לסעיף 317)ג( לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-1955י, כי ביום כ״ב בסיוון התשע״ב )12 ביוני 2012(

בחר חבר שופטי בית המשפט העליון את השופטת מרים נאור לכהונת חברת הוועדה לאישור עורכי דין שיהיו רשאים לשמש סניגורים בבתי הדין הצבאיים, במקומו של השופט אליעזר ריבלין שפרש לגימלאות.

כ״ה בתמוז התשע״ב )15 ביולי 2012( )חמ 3-1583( )קס' 4974(

אהוד ברק

שר הביטחון

הודעה בדבר תיאום סכומים

לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975

אני מודיע כי הסכום הנקוב בסעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975י )להלן - החוק(, תואם כאמור בסעיף 126 לחוק, ולפיכך החל ביום י״א בתמוז התשע״ב )1 ביולי 2012( הסכום הוא 303 שקלים חדשים. כ״ז בתמוז התשע״ב )17 ביולי 2012( )חמ 3-518-ה1( )המ 2010-722(

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התש"ע, עמ' 2478.

הודעה על מינוי חברה ברשות ניירות ערך

לפי חוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 בהתאם לסעיף 3)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968י, אני מודיע כי מיניתי ביום כ״א בתמוז התשע״ב )11 ביולי 2012( את פנינה גיא, ת״ז 027146216, לחברה ברשות ניירות ערך. כ״ו בתמוז התשע״ב )16 ביולי 2012( )חמ 3-84-ה1(

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 ס״ח התשכ״ח, עמ' 234.

הודעה על מינוי חברה ברשות ניירות ערך

לפי חוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968

בהתאם לסעיף 3)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968י, אני מודיע כי מיניתי ביום כ״א בתמוז התשע״ב )11 ביולי 2012( את מיכל סוקולוב-דנוך, ת״ז 027146216, לחברה ברשות ניירות ערך.

כ״ו בתמוז התשע״ב )16 ביולי 2012( )חמ 3-84-ה1(

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 ס״ח התשכ״ח, עמ' 234.

מינוי סגני מנהל

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסהי )להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש סגני מנהל לעניין סעיפים ^)אסס, 147, 152)ג( ו-158ג לפקודה:

1 ס"ח התשט"ו, עמ' 171.


5827 ילקוט הפרסומים 6460, כ״ח באב התשע״ב, 16.8.2012

1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.