גיליון 6460 עמוד 4 מתאריך 16/08/2012שם


מס׳ זהות

שלמה כהן    031810914

דוד גולדנברג    024847055

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של כל אחד מהמתמנים.

ד' בתמוז התשע׳׳ב (24 ביוני 2012) (חמ 3-171-ה3)

יובל שטייניץ

שר האוצר

הסמכה לקציני שירות בתי הסוהר

לפי פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל”ב-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 95א לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל׳׳ב-1971י (להלן - הפקודה), אני מסמיך בזה את קציני היחידה ללוחמה בסמים בשירות בתי הסוהר ששמותיהם מפורטים להלן, לקציני שירות בתי הסוהר כהגדרתם בפקודה, לעניין סימן ז1 לפקודה:

שם    מס׳ אישי

212712

איתי רביב

154286

אביעד יושעי

159475

צחי מזרחי

תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם בשירות בתי הסוהר. י׳׳ט בתמוז התשע׳׳ב (9 ביולי 2012) (חמ 3-3868)

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ׳ 459; ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 24.

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-1969י, אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה לקציני מבחן למבוגרים, לעניין החוק האמור:

פייסל ח׳לאילה, ת׳׳ז 1 2020973871; שרית לוגסי, ת׳׳ז 3025181280.

כ׳׳ח בתמוז התשע׳׳ב (18 ביולי 2012) (חמ 3-141-ה1)

משה כחלון

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ׳ 312; ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 88.

2    י”פ התשמ׳׳ח, עמ׳ 761.

3    י”פ התשס׳׳א, עמ׳ 819.

מינוי עובדת סוציאלית

לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ”ו-1966 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק ההגנה על חוסים, התשכ׳׳ו-1966י, אני ממנה את פנינה גרוסברג, ת׳׳ז XXXXXX237, לעובדת סוציאלית, לפי החוק האמור. י׳ באב התשע׳׳ב (29 ביולי 2012) (חמ 3-1769)

משה כחלון

__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ו, עמ׳ 56.

ביטול מינוי עובדת סוציאלית

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-1960י, אני מבטל את מינויה של צפורה שטרן, ת׳׳ז 2055011019, לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור. כ׳׳ח בתמוז התשע׳׳ב (18 ביולי 2012) (חמ 3-142)

משה כחלון

__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    ס׳׳ח התש״ך, עמ׳ 52.

2    י”פ התשנ״ח, עמ׳ 5280.

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל ארצית

לפי פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל”ב-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל׳׳ב-1972י, אני ממנה את יהודה אלבז, ת׳׳ז 302041736, למנהל לעניין מסילת ברזל ארצית.

המינוי של אלכס לנגר, ת׳׳ז XXXXX092, מיום ה׳ בתשרי התשע׳׳ב (3 באוקטובר 2011)2 - בטל. כ׳׳ה בתמוז התשע׳׳ב (15 ביולי 2012) (חמ 3-3255)

ישראל כ״ץ

שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ׳ 485; ס״ח התשע״א, עמ׳ 1176; ק׳׳ת התשע׳׳א, עמ׳ 1274.

2    י”פ התשע״ב, עמ׳ 234.

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל מקומית

לפי פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל”ב-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל׳׳ב-1972י, אני ממנה את יהודה אלבז, ת׳׳ז 302041736, למנהל לעניין מסילת ברזל מקומית.ילקוט הפרסומים 6460, כ״ח באב התשע״ב, 16.8.2012 5828

1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ׳ 485; ס״ח התשע׳׳א,

2

עמ׳ 1176; ק׳׳ת התשע׳׳א, עמ׳ 1274.