גיליון 6460 עמוד 6 מתאריך 16/08/2012מינוי רופאים וטרינרים ממשלתיים

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ׳׳ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש}, התשמ׳׳ה-1985י, אני ממנה כל אחד מהרופאים הווטרינרים, עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן -המשרד) האלה:

מס' זהות

שם

011712403

ד׳׳ר יוליאנה מטאנס

310598180

ד״ר רומי ברגמן-ריוס

029410131

ד׳׳ר שירה אנגל

024437022

ד״ר צביקה בנאור

תוקפו של מינוי זה כל עוד המתמנים מורשים לעסוק ברפואה

וטרינרית לפי סעיף 3 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ”א-21991, וכל עוד הם משמשים במשרתם במשרד.

כ׳׳א בתמוז התשע׳׳ב (11 ביולי 2012) (חמ 3-1469)

אורית נוקד

_    שרת החקלאות ופיתוח הכפר

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 84; התשנ׳׳א, עמ' 81.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳א, עמ' 76.

מינוי שופט לעניין עררים

לפי חוק הספורט, התשמ׳׳ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק הספורט, התשמ׳׳ח-1988', ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את השופט משה סובל, שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב, לשופט לעניין עררים לפי הסעיף האמור. כ׳׳ב בסיוון התשע׳׳ב (12 ביוני 2012) (חמ 3-2281)

לימור לבנת

_    שרת התרבות והספורט

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 122; התשנ׳׳א, עמ' 217.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול

לפי חוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט׳׳ו-11955 (להלן - החוק), ובהסכמת שר המשפטים, אני ממנה את הרב אליעזר איגרא, אב בית הדין הרבני האזורי באר שבע, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית הדין הרבני האזורי.

תוקף המינוי מיום כ׳׳ו באלול התשע׳׳ב (13 בספטמבר 2012) עד יום כ׳׳ו באדר התשע׳׳ג (8 במרס 2013) או עד למינוי דיינים חדשים לבית הדין הרבני הגדול בידי נשיא המדינה לפי סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

כ׳׳ז בתמוז התשע׳׳ב (17 ביולי 2012) (חמ 3-403)

שלמה משה עמאר

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

_    נשיא בית הדין הרבני הגדול

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ד, עמ' 295.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול

לפי חוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט”ו-11955 (להלן - החוק), ובהסכמת שר המשפטים, אני ממנה את הרב יצחק אלמליח, אב בית הדין הרבני האזורי תל אביב, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית הדין הרבני האזורי.

תוקף המינוי מיום כ׳׳ו באלול התשע׳׳ב (13 בספטמבר 2012) עד יום כ׳׳ו באדר התשע׳׳ג (8 במרס 2013) או עד למינוי דיינים חדשים לבית הדין הרבני הגדול בידי נשיא המדינה לפי סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם. כ׳׳ז בתמוז התשע׳׳ב (17 ביולי 2012) (חמ 3-403)

שלמה משה עמאר

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

_    נשיא בית הדין הרבני הגדול

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ד, עמ' 295.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול

לפי חוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט”ו-11955 (להלן - החוק), ובהסכמת שר המשפטים, אני ממנה את הרב אברהם צבי שיינפלד, אב בית הדין הרבני האזורי ירושלים, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית הדין הרבני האזורי.

תוקף המינוי מיום כ׳׳ו באלול התשע׳׳ב (13 בספטמבר 2012) עד יום כ׳׳ו באדר התשע׳׳ג (8 במרס 2013) או עד למינוי דיינים חדשים לבית הדין הרבני הגדול בידי נשיא המדינה לפי סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם. כ׳׳ז בתמוז התשע׳׳ב (17 ביולי 2012) (חמ 3-403)

שלמה משה עמאר

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

_    נשיא בית הדין הרבני הגדול

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ד, עמ' 295.

הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2012

לפי תקנות רואי חשבון, התשט”ז-1955

בהתאם לתקנה 4 לתקנות רואי חשבון, התשט”ז-11955, מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד סתיו 2012 יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:

הנושא    התאריך

בחינות ביניים חלק א':

מבוא לחשבונאות    כ׳׳ז בחשוון התשע׳׳ג

(12 בנובמבר 2012)

משפט עסקי    ב' בכסלו התשע׳׳ג

(26 בנובמבר 2012)
ילקוט הפרסומים 6460, כ״ח באב התשע״ב, 16.8.2012 5830

1

ק׳׳ת התשט׳׳ז, עמ' 34.