גיליון 6461 עמוד 1 מתאריך 20/08/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באלול התשע״ב    6461    20 באוגוסט 2012

עמוד


עמוד

הודעה על העברת הסמכות הנתונה לפי חוק הממשלה... 5858 מינוי לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.. 5858

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).......... 5858

הודעה על מינוי מנהל הרשות לשיקום האסיר................ 5858

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי (מתנדבים)........................................................... 5858

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח

הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ........... 5858

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי התקנות האמורות................................ 5859

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות

רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות) ........ 5859

מינוי קצינת מבחן למבוגרים................................................... 5859

מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד

(סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים) ....... 5859

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה)................................................................. 5859

הודעה על מינוי חברים וממלאי מקומם לוועדת מחקר

לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה................. 5860

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי............................................. 5860

מינוי חברי מועצת הצמחים.................................................... 5860

הודעות על החלטה בדיון משמעתי לפי חוק רואי חשבון. 5861 הודעה בדבר מינוי חברים בוועדות מקומיות לתכנון

ולבנייה................................................................................. 5862

הודעה בדבר קבלת החלטה מקדמית לפ חוק היטלי

סחר ואמצעי הגנה............................................................ 5863

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

ותיקון טעויות בהודעה כאמור..................................... 5863

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 5879

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 5881

הודעות מאת הציבור................................................................ 5881