גיליון 6462 עמוד 1 מתאריך 20/08/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ב׳ באלול התשע״ב    6462    20 באוגוסט 2012

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 5906

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 5970