גיליון 6463 עמוד 1 מתאריך 22/08/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באלול _____    6463    22 באוגוסט 2012

עמוד

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 6014

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לפי חוק

הסכמים קיבוציים............................................................ 6014

הודעה על מינוי מפקח מרחבי על כוח אדם לפי חוק

שירות עבודה בשעת חירום......................................... 6014

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים

החברתיים במרכזים להתפתחות הילד................... 6014

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................. 6015

מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש

ונעדרים)............................................................................... 6016

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק

הנוער (טיפול והשגחה)..................................................6016

עמוד

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 6016

הודעה בדבר שינויים בתקנים............................................... 6018

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 6018

הודעה בדבר ביטול תקנים..................................................... 6018

הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................. 6018

הודעה על בקשה לתיקון בקשה לרישום זכות

מטפחים................................................................................ 6019

הודעה על בקשה לתיקון רישום זכות מטפחים בספר

הזכויות................................................................................. 6020

הודעה על בקשה למחיקת בקשה לרישום זכות

מטפחים................................................................................ 6020

הודעות בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין..................... 6020

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 6021

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 6064

הודעות מאת הציבור................................................................ 6064