גיליון 6463 עמוד 51 מתאריך 22/08/2012כל הרואה עצמו נפגע על ידי תיקון התכנית רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה, טלפון: .08-6563182

התנגדות לתיקון לא תתקבל ולא תידון, אלא אם הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות עליהן היא מסתמכת.

אבי הלר

יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

מרחב תכנון מקומי קרית גת הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 9/מק/2048

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,תשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית גת, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום מופקדת תכנית בסמכות הועדה המקומית מסי 9/מק/2048

המהווה שינוי לתכניות הבאות:

שינוי ל-    44/101/02/9

בכפוף ל-    א/44/101/02/9/4

בשכונה:    רובע אתרי המקרא

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

רשות מקומית: קרית גת

גושים/ חלקות לתכנית:

גוש: 1565 בחלקות 53, 73 גוש 2868 בחלקה 2 מגרשים לתכנית 2-9 בשלמותם

עיקרי הוראות התכנית:

א)    שינוי קווי בניין צדדי וקו בניין אחורי לפי סעיף

62א(א)(4)

ב)    שינוי הוראות בדבר בינוי לפי סעיף 62א(א)(5)

ג)    שינוי חלוקת שטחי בניה לפי סעיף 62א(א)(6)

הזכויות נשארות ללא שינוי בהתאם לתכנית מאושרת מסי 44/101/02/9

התכנית פורסמה להפקדה בעיתונים בתאריך 03/11/12 !.בילקוט פרסומים מסי 6406 בתאריך 30/04/12

התכנית האמורה נמצא ת במתרד׳ הועדה המקומית לתכנון ובניה ו. מ. קרית גת רחוב קוממיות 537 , טלפ ון: 08 /65{E5774771    ובמשרדי    הומד ה    המח וזית

(כתובת: רח' התקוה 4 ת.ד. 68 באר שבע, טל , 08/6263384), וכל מתוך 1 ן רשאי לעיין !:1מים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 1לקהל 1

עמי ביטון

יו"ר ה ו עדה המקומית לתכנ ון ולבניה קרית גת

מרחב תכנון מקומי חבל אילות הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מסי 12/מק/517 - באר אורה שם התכנית: שינוי בהוראות תכנית מתאר באר אורה

נמסרת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי 12/מק/517. תכנית זאת מהווה שינוי לתכנית 164/02/12 למעט השינויים המפורטים בתכנית זו. המבקש: מנהל מקרקעי ישראל השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: ישוב: באר אורה

גושים וחלקות: גושים : 39129-39134 מטרת התכנית, עיקריה והוראותיה: תיקון מרחק מינימאלי בין קו חשמל מתח נמוך תת קרקעי לבין קיר מבנה. במקום מרחק של 2 מטר, מרחק של 0.5 מטר. ש י נ ו י לפ י סעיף 62א' . (א)(5) ב ח ו ק ה תכ נון ו ה ב ניה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים מסי 6448 עמוד 5405 בתאריך 22 ביולי 2012.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חבל אילות ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום (התקווה 4 קריית הממשלה באר שבע), כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות ש ה משרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חבל אילות הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מסי 12/מק/516א' - חאן שחרות שם התכנית: החלפת שטחים חאן שחרות

נמסרת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מסי 12/מק/516א. תכנית זאת מהווה שינוי לתכנית 2/147/02/12א למעט השינויים המפורטים בתכנית זו. המבקש: נגב גליל יזמות בע"מ. השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: גושים וחלקות: גוש: 39112, חלק מחלקה 7. מטרת התכנית, עיקריה והוראותיה: איחוד וחלוקה של מגרשים, כמשמעותם בפרק ג' סימן ז', ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ״עוד קרקע. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלים ע"פ סעיף 62א' (א')(5) שינוי ח לוקת שט ווי הבניה המותרים בתכנית אחת, מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים מסי 6448, עמוד 5405 בתאריך 22 ביולי 2012.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רובל אילות ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום (התקווה 4 קריית הממשלה באר שבע), כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתורים לקהל.

אודי גת

יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל אילות
6063 ילקוט הפרסומים 6463, ד׳ 0!לוק התשע׳׳ב, 22.8.2012