גיליון 6465 עמוד 1 מתאריך 29/08/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באלול התשע״ב    6465    29 באוגוסט 2012

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה למוסדות ציבור לצורך הסרת

חלקים המכילים אסבסט המצויים במעונות יום

בעלי סמל מעון.................................................................. 6106

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור............ 6110

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה

במוסדות ציבור................................................................. 6111

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 6112

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר

כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים............................. 6112

עמוד

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור - תמ”א/37/ב/1/5 - חיבור אזור התעשייה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי... 6121 הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה על מועד תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

(ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)............... 6122

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 6123

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 6124