גיליון 6465 עמוד 2 מתאריך 29/08/2012מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה למוסדות ציבור לצורך הסרת חלקים המכילים אסבסט המצויים במעונות יום בעלי סמל מעון

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985

בהתאם להחלטת הממשלה מספר 4245 (חכ/259) מיום ט׳׳ז בשבט התשע׳׳ב (9 בפברואר 2012) ומספר 4605 מיום י״ח באייר התשע׳׳ב (10 במאי 2012) ולסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים למתן תמיכות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן - המשרד), למוסדות ציבור לצורך הסרת חלקי אסבסט במעונות יום בעלי סמל מעון:

תקנה תקציבית: 36-14-22-11 הגדרות

1. במבחנים אלה -

״אסבסט״ - כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע״א-1 1 2201 (להלן - חוק האסבסט); ״האגף״ - אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד; ״המבקש״ - מוסד הציבור מגיש הבקשה לפי סעיף 5;

״הסדר הפעלה״ - הסכם הנחתם בין המשרד לבין מוסד ציבור שהוא גורם מפעיל לצורך קבלת ״סמל ארגון״ ו״סמל מעון״;

״מבחן שיפוצים״ - מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה למוסדות ציבור לצורך שיפוצים והצטיידות של מעונות יום3;

״מבנה המעון״ - מבנה שבו פועל מעון יום;

״מעון יום״ - מסגרת טיפולית חינוכית שבה שוהים פעוטות עד גיל 3 שנים, הנושאת סמל מעון;

״סמל ארגון״ ו״סמל מעון״ - כמשמעותם בהנחיות המשרד, המפורסמות באתר המשרד, האגף למעונות יום בכתובת http://www.moital.gov.il/meonot-yom (להלן - אתר האינטרנט), תחת הכותרת ״הכרה וסמל מעון / משפחתון״;

״עבודה להסרת חלקי אסבסט״ - העבודה הנדרשת לשם הסרת חלקי אסבסט בתחומי מעון היום ופינוי האסבסט באופן בטיחותי וכן החלפתם במידת הצורך בחלקים מרכיבים חליפיים, והכל בהתאם לתנאים הנדרשים במבחנים אלה;

״עלות עבודה״ - עלות כלל ההוצאות בעד העבודה להסרת חלקי אסבסט והחלפתם, במידת הצורך, בהתאם לתנאים הנדרשים במבחנים אלה.

כללי

2.    (א) ועדת התמיכות (להלן - הוועדה) של המשרד תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן4 (להלן - הנוהל) ובהתאם למבחנים אלה.

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

(ג)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני, אחיד וענייני של המבחנים.

(ד)    כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

מטרות התמיכה

3.    מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה, היא מניעת סיכון ממפגעי האסבסט והבטחת קיומה של סביבה בטיחותית ובריאותית נאותה, במעונות היום בעלי סמל מעון, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת.

הפעילות הנתמכת

4.    התמיכה תינתן בעד ביצוע עבודה להסרת חלקי אסבסט במבנה מעון בעל סמל ובלבד שהעבודה תסתיים לא יאוחר מיום ט' בטבת התשע״ה (31 בדצמבר 2014).ילקוט הפרסומים 6465, י״א באלול התשע״ב, 29.8.2012 6106

1

י ס״ח התשמ״ח, עמ' 60; התשנ״ב, עמ' 34.

2

   ס״ח התשע״א, עמ' 694.

3

   י״פ התשע״א, עמ' 910.

4

   י״פ התשנ״ב, עמ' 2569; התשנ״ד, עמ' 4716; התשנ״ז, עמ' 1710; התש״ס, עמ' 3264; התשס״א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס״ב, עמ' 761; התשס״ג, עמ' 1358; התשס״ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס״ה, עמ' 330 ועמ' 1140.