גיליון 6466 עמוד 1 מתאריך 29/08/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באלול התשע״ב    6466    29 באוגוסט 2012

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי המועצה לעניין הנצחת זכרם של

נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה.............................6126

הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה...................6126

מינוי חברים בוועדות עררים וערעורים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים....................6127

מינוי יושב ראש וחבר בוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............6127

מינוי יושב ראש וחבר בוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................6128

מינוי יושב ראש בוועדות שחרורים מיוחדות - קציבה

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר..............................6128

מינוי חבר בוועדות ערעור לפי חוק שירות הקבע

בצבא הגנה לישראל (גמלאות)...................................6128

מינוי ממלאת מקום לנציגת שר המשפטים בוועדה

מחוזית לתכנון ולבנייה.................................................. 6128

הודעות על הצורך למנות שופט צבאי-משפטאי.......... 6128

מינויים לפי פקודת המשטרה................................................ 6129

הודעה על מינוי ממלא מקום קבוע ליושב ראש מועצת

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות........................ 6129

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק

אוויר נקי.............................................................................. 6129

הודעות על מינוי זמני והארכת מינוי זמני של

ממונה על ענייני הנפט................................................... 6129

אישור טכנולוגיה לחתימה אלקטרונית מאובטחת........ 6130

מינוי ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות

(ערר על קביעת ארנונה כללית) (כפר כמא)........... 6130

הודעת הסדר במקרקעין........................................................... 6130

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 6130

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 6130

הודעות מאת הציבור................................................................ 6131