גיליון 6466 עמוד 2 מתאריך 29/08/2012הודעה על מינוי המועצה לעניין הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

לפי חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, התשמ”ו-1986

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 1 לחוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, התשמ׳׳ו-1986י, החליטה הממשלה למנות את הרשומים להלן לחברי המועצה לעניין הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה (להלן -המועצה):

נציגי הממשלה:

(1)    ראש הממשלה;

(2)    יו׳׳ר ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים;

(3)    שר המדע והטכנולוגיה;

(4)    שר החינוך;

(5)    שר ההסברה;

(6)    שרת התרבות והספורט;

(7)    גנז המדינה. נציגי ציבור:

(1)    זלמן שובל, ת׳׳ז XXXXX605;

(2)    רון לובש, ת׳׳ז XXXXXX166;

(3)    פרופ' זאב צחור, ת׳׳ז XXXXXX202;

(4)    יהורם גאון, ת׳׳ז XXXXX661;

(5)    דוד קוליץ, ת׳׳ז XXXXX442;

(6)    גילה אלמגור-אגמון, ת׳׳ז XXXXXX410;

(7)    נירה פרידמן, ת׳׳ז XXXXX693;

(8)    יוסף צ׳חנובר, ת׳׳ז XXXX468;

ראש הממשלה יהיה יושב ראש המועצה. לישיבות המועצה יוזמנו אורחי קבע בעלי התפקידים האלה:

(1)    מזכיר הממשלה;

(2)    המנהל הכללי של לשכת נשיא המדינה;

(3)    יושב ראש הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית;

(4)    מנהלת מרכז ההסברה, משרד ההסברה והתפוצות;

(5)    מנהל מינהל התרבות, משרד התרבות והספורט;

(6)    ראש הטקס, משרד החוץ;

(7)    היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה;

(8)    נציג אגף התקציבים, משרד האוצר.

מינויים של הרכבים קודמים של המועצה - בטלים.

כ׳׳ז בתמוז התשע׳׳ב (17 ביולי 2012) (חמ 3-2043)

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 243.

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-1951

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי׳׳א-!^1 (להלן - החוק), החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרה במשרד הפנים (להלן - המשרד) המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, וזאת בתחום פעילותו של המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

1    . המנהל הכללי יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא

הגבלה בסכום;

2 .    ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי יחד עם חשב

המשרד או סגנו, לגבי עסקאות במסגרת תקציב הרשות לניהול המאגר הביומטרי - בלא הגבלה בסכום;

3 .    מנהל רשות האוכלוסין וההגירה (להלן - רשות

האוכלוסין), לגבי עסקאות במסגרת תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא הגבלה בסכום;

4 .    סגן מנהל כללי בכיר למינהל ולמשאבי אנוש, לגבי

עסקאות במסגרת תקציב משרד הפנים לא כולל תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד

750.000    שקלים חדשים (להלן - ש׳׳ח);

5. סגן מנהל כללי למינהל ולמשאבי אנוש ברשות האוכלוסין, לגבי עסקאות במסגרת תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד 750,000 ש׳׳ח;

6 .    מנהל המינהל לשלטון מקומי, לגבי עסקאות במסגרת

תקציב השלטון המקומי, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד 750,000 ש׳׳ח;

7 .    מנהל מינהל התכנון, לגבי עסקאות במסגרת תקציב

מינהל התכנון, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד

750.000    ש׳׳ח;

8    . מנהל תחום תקצוב, לגבי עסקאות במסגרת תקציב משרד

הפנים לא כולל תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום בכיר התקשרויות, רכש ופיקוח תקציבי - עד 50,000 ש׳׳ח;

9. מנהל תחום תקצוב ברשות האוכלוסין, לגבי עסקאות במסגרת תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום בכיר התקשרויות, רכש ופיקוח תקציבי - עד 50,000 ש׳׳ח;

10    . סגן מנהל מינהל התכנון (תפעול), לגבי עסקאות במסגרת

תקציב מינהל התכנון, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום בכיר התקשרויות, רכש ופיקוח תקציבי - עד

50.000    ש׳׳ח;

11    . מנהל אגף בינוי ורכש, לגבי עסקאות במסגרת תקציב

בינוי ורכש (לא כולל תקציב רשות האוכלוסין), יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום בכיר התקשרויות,

רכש ופיקוח תקציבי - עד 50,000 ש׳׳ח;

ילקוט הפרסומים 6466, י״א באלול התשע״ב, 29.8.2012 6126

1

ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.