גיליון 6467 עמוד 1 מתאריך 04/09/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז באלול התשע״ב    6467    4 בספטמבר 2012

עמוד


עמוד

כתב מינוי לפי פקודת המשטרה...........................................6142

מינוי חברים בוועדת שחרורים מיוחדת וועדות

שחרורים שחרור על-תנאי ממאסר............................6142

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים).......................................6143

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........6143

הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

(הגבלת פעילות)................................................................6144

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על

העבודה................................................................................6144

הודעה על הטלת פיקוח לפי החוק האמור.......................6145

הודעות בדבר קביעת תקנים ושינויים בתקנים.............6145

הודעות בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית

למחוז המרכז......................................................................6145

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום תמ׳׳מ 58/14/4 - אזור שירות ואכסנת מטוסים ליד שדה התעופה עובדה............................6146

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...................6146

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות.......6148

הודעה על מינוי וביטול מינוי של מפקחים לפי

חוק רשות העתיקות........................................................6148

מינוי ועדה מייעצת לפי כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה

בן־גוריון)..........................................................................6149

הודעה בדבר קיצור עונת צריכת החורף לפי חוק

המים.................................................................................6149

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק ארגון הפיקוח

על העבודה.........................................................................6149

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה.......6149

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................6150

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................6160

הודעות מאת הציבור................................................................6168

דוחות שבועיים של בנק ישראל...........................................6196

תיקון טעות