גיליון 6468 עמוד 1 מתאריך 04/09/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז באלול התשע״ב    6468    4 בספטמבר 2012

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי שגריר ישראל בנורבגיה לפי חוק

שירות המדינה (מינויים)............................................... 6198

מינוי שופט לבית המשפט לענייני משפחה..................... 6198

מינוי שופטי נוער........................................................................ 6198

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבית המשפט... 6198

מינוי רשמי הוצאה לפועל...................................................... 6199

הודעה על הטלת תפקיד המנהל הכללי של משרד

המשפטים............................................................................ 6199

מינוי אב בית דין לענייני מים............................................... 6199

מינוי חבר לוועדת מינויים לפי חוק לשכת עורכי הדין. 6199 הודעה בדבר מינוי חבר נוסף לפי תקנות הנכים (ועדה

רפואית עליונה)................................................................. 6199

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות)............................................................... 6199

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק

לסילוק ולמיחזור צמיגים............................................... 6200

מינוי נציג שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים וממלאי מקומו במועצה הארצית לתכנון ולבנייה............................................... 6200

הודעה בדבר פיזור המועצה הדתית לוד......................... 6200

הודעה בדבר מינוי ועדה ממונה על המועצה הדתית לוד 6200

מינוי זמני של מנהל השירותים הוווטרינריים................ 6200

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 6200

העברת סמכויות לפי תקנות התעבורה............................. 6200

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 6200

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (דימונה).............. 6201

הודעה בדבר מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדת

ערר לארנונה (מגידו)....................................................... 6201

הודעות הסדר במקרקעין......................................................... 6201

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 6202

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

ותיקון טעות בהודעה כאמור....................................... 6202

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 6208

הודעות מאת הציבור................................................................ 6248