גיליון 6468 עמוד 2 מתאריך 04/09/2012הודעה על מינוי שגריר ישראל בנורבגיה

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י, מינתה הממשלה את נעים עריידי לתפקיד שגריר ישראל בנורבגיה במקומו של מיכאל אליגל.

כ׳׳ז בתמוז התשע׳׳ב (17 ביולי 2012)

)חמ 3-1173(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

מינוי שופט לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום א' באלול התשע׳׳ב )19 באוגוסט 2012(: ורד שביט פינקלשטיין תמר סנונית-פורר

א' באלול התשע׳׳ב (19 באוגוסט 2012) )חמ 3-2666(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופטים שלהלן לשמש שופטי נוער עד תום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט מחוזי: עודד שחם משה בר-עם ראובן שמיע הדס עובדיה

א' באלול התשע׳׳ב (19 באוגוסט 2012)

)חמ 3-686(

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של יוסף שפירא, שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים, ביום י׳׳ג בתמוז התשע׳׳ב )3 ביולי 2012(, עקב התפטרותו.

כ׳׳ו באב התשע׳׳ב (14 באוגוסט 2012) )חמ 3-60-ה2(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של שלמה איזקסון, שופט של בית משפט שלום בתל אביב, ביום כ׳׳ו בתמוז התשע׳׳ב )16 ביולי 2012(, עקב פרישתו לגמלאות.

כ׳׳ו באב התשע׳׳ב (14 באוגוסט 2012) )חמ 3-60-ה2(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של דליה קרן, שופטת של בית משפט שלום לנוער בתל אביב, ביום י׳׳ז בתמוז התשע׳׳ב )7 ביולי 2012(, עקב פרישתה לגמלאות. כ׳׳ו באב התשע׳׳ב (14 באוגוסט 2012) )חמ 3-60-ה2(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של טליה קופלמן פרדו, שופטת של בית משפט לענייני משפחה ברמת גן, ביום כ׳׳ה בתמוז התשע׳׳ב )15 ביולי 2012(, עקב התפטרותה. כ׳׳ו באב התשע׳׳ב (14 באוגוסט 2012) )חמ 3-60-ה2(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של מוחמד מסארווה, שופט של בית משפט שלום בחדרה, ביום כ׳׳ו באב התשע׳׳ב )14 באוגוסט 2012(, עקב פרישתו לגמלאות.

כ׳׳ו באב התשע׳׳ב (14 באוגוסט 2012) )חמ 3-60-ה2(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 י, אני מודיע על גמר כהונתה של חנה רוטשילד,

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

ילקוט הפרסומים 6468, י״ז באלול התשע״ב, 4.9.2012 6198