גיליון 6468 עמוד 3 מתאריך 04/09/2012שופטת של בית משפט לענייני משפחה ברמת גן, ביום כ״ג בסיוון התשע״ב (13 ביוני 2012), עקב פרישתה לגמלאות.

ט׳׳ו בתמוז התשע׳׳ב (5 ביולי 2012)

(חמ 3-60-ה2)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי רשם הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967י, ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את עוזי מאיר לרשם הוצאה לפועל החל ביום ב' באלול התשע״ב (20 באוגוסט 2012).

כ' באב התשע׳׳ב (8 באוגוסט 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 116; התשע׳׳א, עמ' 930.

מינוי רשמת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967י, ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את מיטל דלל אינשטיין לרשמת הוצאה לפועל החל ביום ב' באלול התשע״ב (20 באוגוסט 2012). כ' באב התשע׳׳ב (8 באוגוסט 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשע׳׳א, עמ' 930.

הודעה על הטלת תפקיד המנהל הכללי של משרד המשפטים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 אני מודיע כי לפי סעיף 23א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959י, ולאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, הטלתי על רונן גורביץ', משנה למנהל הכללי, למלא את תפקיד המנהל הכללי של משרד המשפטים, בעת צאתו של המנהל הכללי את הארץ ביום כ״ז בתמוז התשע״ב (17 ביולי 2012) עד שובו ביום י״ב באב התשע״ב (31 ביולי 2012). כ׳׳ו בתמוז התשע׳׳ב (16 ביולי 2012) (חמ 3-56-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86; התשע׳׳א, עמ' 7.

מינוי אב בית דין לענייני מים

לפי חוק המים, התשי"ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 141(א) לחוק המים, התשי״ט-1959' (להלן - חוק המים), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים,

התשנ״ב-1 21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מאריך בזה את מינויו של אלכסנדר קיסרי3, שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, לכהן כאב בית דין לענייני מים לפי חוק המים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

מינוי זה בא במקום המינוי מיום ט"ו בתמוז התשע"ב (5 ביולי 2012) (שלא פורסם). כ׳׳ט בתמוז התשע׳׳ב (19 ביולי 2012) (חמ 3-523-ה 1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 5257.

מינוי חבר לוועדת מינויים

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18ד(א)(2) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-11961, אני ממנה את עורך הדין איל אלעזר גלובוס, המשמש בתפקיד מתפקידי השירות המשפטי בשירות המדינה, לחבר בוועדת המינויים לפי הסעיף האמור, במקומו של עורך הדין מלכיאל בלאס2.

תוקף המינוי לארבע שנים החל ביום ד' בתשרי התשע"ג (20 בספטמבר 2012). ב' באלול התשע׳׳ב (20 באוגוסט 2012) (חמ 3-722)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשכ׳׳א, עמ' 178; התשס׳׳ח, עמ' 595.

2    י”פ התשס״ט, עמ' 2052.

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף

לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-1964 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-11964, מיניתי את ד״ר פופסקו קרלה, ת"ז XXXXXX501, לחברה נוספת ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013).

כ׳׳א באב התשע׳׳ב (9 באוגוסט 2012)

(חמ 3-183-ה1)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ק׳׳ת התשכ׳׳ד, עמ' 870; התשס׳׳ח, עמ' 568.

2    י”פ התשע׳׳א, עמ' 2268.

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים

לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-11965, מיניתי חברים נוספים ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות, לפי הרשימה שלהלן:

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 169.


6199 ילקוט הפרסומים 6468, י״ז באלול התשע״ב, 4.9.2012

1

   ק׳׳ת התשנ׳ו, עמ' 204; התשס׳׳ח, עמ' 568.

2

   י”פ התשע׳׳א, עמ' 2266.