גיליון 6469 עמוד 1 מתאריך 06/09/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באלול התשע״ב    6469    6 בספטמבר 2012

עמוד


עמוד

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן.................................... 6258

מינוי המועצה הארצית לביטחון תזונתי.......................... 6258

הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין.................... 6258

הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים

(יבוא בשר).......................................................................... 6260

הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא

ויצוא של מוצרים מבעלי חיים).................................. 6260

הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים

(יבוא בעלי חיים).............................................................. 6260

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 6260

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 6286

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 6294

הודעות מאת הציבור................................................................ 6296