גיליון 6469 עמוד 2 מתאריך 06/09/2012הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

לפי פקודת הבנקאות, 1941

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן

לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(1) לחוק שכר מינימום, התשמ׳׳ז-1987י, כפי שהוחל בסעיף 1)2( לחוק שכר מינימום )העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה(, התשע״א-1 2201, אני מודיע כי שכר המינימום המעודכן ליום ט׳׳ו בתשרי התשע׳׳ג )1 באוקטובר 2012( הוא 4,300 שקלים חדשים לחודש. ט׳׳ו באלול התשע׳׳ב )2 בספטמבר 2012( )חמ 3-2068(

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1    ס׳׳ח התשמ״ז, עמ' 68.

2    ס״ח התשע״א, עמ' 936.

מינוי המועצה הארצית לביטחון תזונתי

לפי חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע״א-2011 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב( לחוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע״א-2011י, אני ממנה את החברים האלה לחברים במועצה הארצית לביטחון תזונתי: יושב ראש המועצה: דב צ'רניחובסקי, ת״ז 030344386 נציגי משרד הרווחה והשירותים החברתיים: ימינה יעל הרמל, ת״ז 000036392 שרה אשכנזי, ת״ז 003454097 נציג משרד האוצר: דב בער משה בארי, ת״ז 021397062 נציג משרד החינוך: זכריה מדר, ת״ז 041536863 נציג משרד הבריאות: אלי גורדון, ת״ז 311620892 - מהנדס מזון זויה שטל, ת״ז 012997748 - דיאטנית נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר: אורי צוק-בר, ת״ז 058294794 נציג המשרד לאזרחים ותיקים: זהרה כהן, ת״ז 027308519 נציג מרכז השלטון המקומי: חיים-דוד געש, ת״ז 050337856

נציג מקרב הארגונים העוסקים בקידום הביטחון הסוציאלי:

חגית מרים חובב, ת״ז 005921796 נציג המועצה להשכלה גבוהה: חביר סימונוביץ, ת״ז 011171238 כלכלן בעל ניסיון בתחום הביטחון התזונתי:

יוסף תמיר, ת״ז 000182436 י״ז באב התשע״ב )5 באוגוסט 2012( )חמ 3-4529(

משה כחלון

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

י ס״ח התשע״א, עמ' 996.

בתוקף סמכותי לפי סעיף ^גס)!( לפקודת הבנקאות, 11941,

אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגיד תיקנתי את הוראות ניהול בנקאי תקין המפורטות להלן, בחוזר מס' ח-2277-06: )1( הוראה מס' 301 - ״דירקטוריון״;

)2( הוראה מס' 303 - ״תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי״;

)3( הוראה מס' 312 - ״עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים״; )4( הוראה מס' 315 - ״הפרשה נוספת לחובות מסופקים״; )5( הוראה מס' 336 - ״מגבלות על שעבוד נכסי תאגיד בנקאי״; )6( הוראה מס' 470 - ״כרטיסי חיוב״;

מועד תחילת התיקונים להוראות האמורות ביום י״א בחשוון התשע״א )19 באוקטובר 2010(. ד' באלול התשע״ב )22 באוגוסט 2012( )חמ 3-3537(

דוד זקן

_    המפקח על הבנקים

1 ע״ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס״ח התשס״ה, עמ' 838.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף ^גסמ( לפקודת הבנקאות, 11941,

אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגיד נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 355 - ״ניהול המשכיות עסקית״ בחוזר מס' ח-2318-06, אשר לפיו מועד תחילת ההוראה ביום י״א בתמוז התשע״ב )1 ביולי 2012(, למעט הוראות סעיפים 8 ו-9 להוראה אשר מועד תחילתם ביום י״ח בטבת התשע״ג )31 בדצמבר 2012(.

ד' באלול התשע״ב )22 באוגוסט 2012( )חמ 3-3537(

דוד זקן

_    המפקח על הבנקים

1 ע״ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס״ח התשס״ה, עמ' 838.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף ^גטמ( לפקודת הבנקאות, 11941, אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 402 - ״יום עסקים בתאגידים בנקאיים״ בחוזר מס' ח-2319-06. מועד תחילת התיקונים להוראה ביום כ״ט בכסלו התשע״ב )25 בדצמבר 2011(. ד' באלול התשע״ב )22 באוגוסט 2012( )חמ 3-3537(

דוד זקן

_    המפקח על הבנקים

1 ע״ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס״ח התשס״ה, עמ' 838.

ילקוט הפרסומים 6469, י״ט באלול התשע״ב, 6.9.2012 6258