גיליון 6470 עמוד 1 מתאריך 10/09/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג באלול התשע״ב    6470    10 בספטמבר 2012

עמוד

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין לפי פקודת הבנקאות..................................... 6314

הודעה בדבר טכנולוגיות ותדרים לפי צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר) . 6316

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................................................... 6316

הודעות מאת הציבור......................................................................... 6335