גיליון 6471 עמוד 1 מתאריך 11/09/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ד באלול התשע״ב    6471    11 בספטמבר 2012

עמוד    עמוד

מינוי חברי בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות

המקומיות............................................................................ 6346

רשימת נציגים לוועדות להשלמת תכניות לפי חוק

התכנון והבנייה................................................................ 6346

הרשאה לפי חוק הפרוצדורה הפלילית    (עדות).............. 6347

מינוי חבר הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים לפי תקנות רשות מקרקעי ישראל (קרן לשמירה

על שטחים פתוחים)......................................................... 6347

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 6348

הודעות מאת הציבור................................................................ 6407