גיליון 6472 עמוד 1 מתאריך 12/09/2012ילקוט הפרסומים

ב״ה באלול התשע״ב


6472


12 בספטמבר 2012


עמוד

הודעה על מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט......................................................6410

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)...............6410

ביטול צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)........................6411

מינוי מפקח מרחבי על בוח אדם לפי חוק שירות עבודה בשעת-חירום...................................6411

הודעות בדבר בקשות לרישום זבות מטפחים בספר הזכויות............................................6411

הודעה על שינויים ברשימת קווי שירות למוניות ומספר רישיונות......................................6412

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין................................................6412