גיליון 6473 עמוד 1 מתאריך 13/09/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו באלול התשע״ב    6473    13 בספטמבר 2012

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות

המדינה ועל שובו.............................................................6414

הודעה על חילופי גברי בכנסת.............................................6414

מינוי רשמת בבית הדין לעבודה..........................................6414

העברת רשמת בית הדין לעבודה........................................6414 מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק

הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים.. 6414 מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................6414

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק

שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות).......6414

מינוי יושב ראש מותב ואב בית הדין לחוזים אחידים... 6415 מינוי יושבת ראש מותב ואב בית הדין להגבלים

עסקיים.................................................................................. 6415

הודעות על הצורך למנות שופטים צבאיים־משפטאיים 6415 מינוי חבר לוועדות רפואיות לערר לפי חוק לפיצוי

נפגעי גזזת...................................................................................... 6415

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות 6415

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים..................................... 6416

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות........................................................................................ 6416

מינוי נציגת שרת החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה

המקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון............................. 6416

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית כפר סבא.................... 6416

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)......... 6416

מינוי ממלאי מקום ממונה בריאות בוועדת חריגים לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין

וכללים לטיהור שפכים).......................................................... 6417

שינוי הרכב ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה............. 6417

מינוי מפקחים לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (יבנה). 6417 הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות (יבנה)...................................................................... 6417

הסמכת פקח לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה

סביבתית - סמכויות פקחים) (מג׳דל שמס)................. 6417

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (חולון)........................ 6417

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (מטולה)... 6418

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין........................... 6418

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כללים שהוגשו לרישום עד 31.7.2012............ 6418

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.7.2012....... 6419

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

ותיקון טעות דפוס בהודעה כאמור.................................. 6421

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה................................................. 6437

הודעות לפי חוק הצהרות מוות..................................................... 6452

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............................. 6454

הודעות מאת הציבור .......................................................................... 6457

תיקוני טעויות דפוס