גיליון 6473 עמוד 2 מתאריך 13/09/2012מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו

לפי חוק יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום י׳׳ח באב התשע׳׳ב )6 באוגוסט 2012( ועל שובו ביום כ׳׳א באב התשע׳׳ב )9 באוגוסט 2012(. ח' באב התשע׳׳ב )26 באוגוסט 2012( )חמ 3-1300(

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 118.

הודעה על חילופי גברי בכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

מודיעים בזה לפי סעיפים 40 ו-43)א( לחוק-יסוד: הכנסת1, וסעיף 16)ב( לתקנון הכנסת2, כי ביום כ׳׳ח באב התשע׳׳ב )16 באוגוסט 2012( פסקה חברותו בכנסת של אברהם משה דיכטר, ובמקומו בא חבר הכנסת אחמד דבאח. י' באלול התשע׳׳ב )28 באוגוסט 2012( )חמ 3-22-ה1(

ירדנה מלר-הורוביץ

_    מזכירת הכנסת

1    ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 69.

2    י”פ התשכ״ח, עמ' 590; התש׳׳ע, עמ' 1927.

מינוי רשמת בית הדין

לפי חוק בתי הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-11969, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין אפרת קוקה, לרשמת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, החל ביום כ׳׳ג באלול התשע׳׳ב )10 בספטמבר 2012(. ט' באלול התשע׳׳ב )27 באוגוסט 2012( )חמ 3-526-ה3(

נילי ארד

_    נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

1 ס״ח התשכ״ט, עמ' 70; התשע׳׳ב, עמ' 303.

העברת רשמת בית הדין

לפי חוק בתי הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-11969, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני מודיעה כי חופית גרשון יזרעאלי, רשמת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים2, תעבור לכהן כרשמת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, החל ביום כ׳׳ה באלול התשע׳׳ב )12 בספטמבר 2012(.

ט' באלול התשע׳׳ב )27 באוגוסט 2012( )חמ 3-526-ה3(

נילי ארד

_    נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70; התשע׳׳ב, עמ' 303.

2    י”פ התשס׳׳ה, עמ' 375 ועמ' 671.

לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי”ט-1959 [נוסח משולב]1, ולפי סעיפים 5 ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את איל באומגרט, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב נוסף בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז המרכז, החל ביום ט׳׳ו באלול התשע׳׳ב )2 בספטמבר 2012(.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט' באלול התשע׳׳ב )27 באוגוסט 2012( )חמ 3-323-ה2(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התש׳׳ן, עמ' 20.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש”י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש”י-11950 )להלן - החוק(, ולפי סעיפים 5 ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את איל באומגרט, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב בוועדת ערעור לפי החוק, במחוז המרכז, החל ביום ט׳׳ו באלול התשע׳׳ב )2 בספטמבר 2012(. תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט' באלול התשע׳׳ב )27 באוגוסט 2012( )חמ 3-321-ה4-3(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התש׳׳י, עמ' 162.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי יושב ראש נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גימלאות( [נוסח משולב], התשמ”ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 44 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גימלאות( [נוסח משולב], התשמ”ה-11985, ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-21984, אני ממנה את איל באומגרט, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב נוסף בוועדות ערעור לפי החוק האמור, במחוז המרכז, החל ביום ט׳׳ו באלול התשע׳׳ב )2 בספטמבר 2012(. תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט' באלול התשע׳׳ב )27 באוגוסט 2012( )חמ 3-957(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 142.

2    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

ילקוט הפרסומים 6473, כ״ו באלול התשע״ב, 13.9.2012 6414