גיליון 6473 עמוד 3 מתאריך 13/09/2012מינוי יושב ראש מותב ואב בית הדין לחוזים אחידים

לפי חוק החוזים האחידים, התשמ׳׳ג-1982 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק החוזים האחידים, התשמ׳׳ג-1982י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אני מאריך3 בזה את מינויו של משה סובל, שופט של בית משפט מחוזי, ליושב ראש מותב ואב בית הדין לחוזים אחידים לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים החל ביום י”א בחשוון התשע׳׳ג (27 באוקטובר 2012). ט' באלול התשע׳׳ב (27 באוגוסט 2012) (חמ 3-1686)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ג, עמ' 8.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    י”פ התש׳׳ע, עמ' 2614.

מינוי יושבת ראש מותב ואב בית הדין להגבלים עסקיים

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אני מאריך3 בזה את מינויה של נאוה בן-אור, שופטת של בית משפט מחוזי, ליושבת ראש מותב ואב בית הדין להגבלים עסקיים לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים החל ביום י”א בחשוון התשע׳׳ג (27 באוקטובר 2012).

ט' באלול התשע׳׳ב (27 באוגוסט 2012) (חמ 3-682)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 129; התש׳׳ס, עמ' 113.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    י”פ התש׳׳ע, עמ' 2614.

הודעה על הצורך למנות שופט צבאי-משפטאי

לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט׳׳ו-1955 בהתאם לכללים1 שלפי סעיף 187(ה) לחוק השיפוט הצבאי, התשט׳׳ו-21955, אני מודיע כי יש צורך למנות שופט צבאי-משפטאי לבית דין צבאי של ערכאה ראשונה. ג' באלול התשע׳׳ב (21 באוגוסט 2012) (חמ 3-1585)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ס׳׳ח התשנ׳׳ד, עמ' 4110.

2    ס״ח התשט״ו, עמ' 171; התשמ״ו, עמ' 172.

הודעה על הצורך למנות שופט צבאי-משפטאי לבית הדין הצבאי לערעורים

לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט׳׳ו-1955 בהתאם לכללים1 שלפי סעיף 187(ה) לחוק השיפוט הצבאי, התשט׳׳ו-21955, אני מודיע כי יש צורך למנות שופט צבאי-משפטאי לבית דין צבאי לערעורים. ג' באלול התשע׳׳ב (21 באוגוסט 2012) (חמ 3-1585)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ס׳׳ח התשנ׳׳ד, עמ' 4110.

2    ס״ח התשט״ו, עמ' 171, התשמ׳׳ו, עמ' 172.

מינוי חבר לוועדות רפואיות לערר

לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ׳׳ד-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ״ד-1994י, ובהתאם לתקנה 10 לתקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגות נכות, הרכב ועדות וסדרי עבודתן), התשנ׳׳ה-21995, אני ממנה את ד׳׳ר אלכסנדר ניב, ת׳׳ז XXXXXX716, מומחה באא׳׳ג, לחבר בוועדה רפואית לערר3. כ׳׳ח באב התשע׳׳ב (16 באוגוסט 2012) (חמ 3-2583)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה ושר הבריאות

1    ס׳׳ח התשנ״ד, עמ' 277; התשס׳׳ד, עמ' 484.

2    ק׳׳ת התשנ״ה, עמ' 546.

3    י”פ התשנ״ו, עמ' 56; התשס״ה, עמ' 1542.

הודעה על מינוי מפקחים

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985 אני מודיע בהתאם לסעיף 5(ה) לחוק העבירות המינהליות, התשמ”ו-11985 (להלן - החוק), כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק מיניתי את פקחי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים המפורטים להלן, למפקחים לגבי עבירות לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ׳׳ז-21997, אשר נקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירת נהיגה ברכב בחוף הים), התשס”א-32001:

רועי חיימי, ת׳׳ז XXXXXX067 יוסי רינסקי, ת׳׳ז XXXXXX178 ניר גילאון, ת׳׳ז XXXXXX091

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים. כ׳׳ח באב התשע׳׳ב (16 באוגוסט 2012) (חמ 3-1923)

אליהו ישי

_    שר הפנים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 31.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ז, עמ' 84.

3    ק׳׳ת התשס׳׳א, עמ' 1060.

6415 ילקוט הפרסומים 6473, כ״ו באלול התשע״ב, 13.9.2012