גיליון 6473 עמוד 4 מתאריך 13/09/2012אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקנים הרשמיים האלה:

ת׳׳י 21003 חלק 1 - מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי, מפברואר 2009. במקומו יבוא:

ת׳׳י 21003 חלק 1 - מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי, מאוגוסט 2012.

ת׳׳י 21003 חלק 2 - מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות, מפברואר 2009.

במקומו יבוא:

ת׳׳י 21003 חלק 2 - מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות, מאוגוסט 2012.

ת׳׳י 21003 חלק 5 - מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה, מפברואר 2009. במקומו יבוא:

ת׳׳י 21003 חלק 5 - מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת ליעודה, מאוגוסט 2012.

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים התשס׳׳ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

כ׳׳ד באב התשע׳׳ב (12 באוגוסט 2012) (חמ 3-95-ח1)

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

י ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשנ׳׳ח, עמ' 52.

הודעה על הנחת תכנית

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי”ח-1957 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי”ח-11957, שתכנית הניקוז ”ריסון גיאויות נחל איילון בפארק אריאל שרון”, שהחליטה עליה רשות ניקוז ירקון, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז ירקון, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ירקון, קרית המועצה, ת׳׳ד 500, נוה ירק 49945.

ד' באלול התשע׳׳ב (22 באוגוסט 2012) (חמ 3-71-ה1-1)

אורית נוקד

_    שרת החקלאות ופיתוח הכפר

1 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 4; התשס׳׳ו, עמ' 351.

מינוי נציגת שרת החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון

לפי חוק התכנון ובנייה, התשכ”ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(ב)(4) לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-11965, אני ממנה את ליאורה אברהם, ת”ז XXXXX946, לנציגתי בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון.

המינוי בתוקף כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה כעובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר. ח' באלול התשע׳׳ב (26 באוגוסט 2012) (חמ 3-7-ה3)

אורית נוקד

_    שרת החקלאות ופיתוח הכפר

1 ס”ח התשכ”ה, עמ' 307.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית כפר סבא

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-11971, קבעתי שהמועצה הדתית כפר סבא תהיה בת תשעה חברים והרכבתי

מס' זהות

אותה כדלהלן: שם

057116840

שלמה ביטום

025403163

ששון טרבלסי

307648519

גרגורי קוטלר

027447457

ליאור מנחם

043999432

דוד גבריאלי

017116450

ויואן רייש

056710346

שאול נפתלי

041502642

יצחק וקשי

012054961

מרדכי אוחיון

תוקף המינוי מיום ג' באלול התשע׳׳ב (21 באוגוסט 2012).

ג' באלול התשע”ב (21 באוגוסט 2012) (חמ 3-140-ה1)

יעקב מרגי

_    השר לשירותי דת

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130; התשס׳׳ח, עמ' 825.

מינוי ממונה על הגבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1, שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהלת הגבייה במועצה המקומית תל שבע (להלן - המועצה), רונית טוויזר, ת”ז XXXXXX404, לממונה על הגבייה, לעניין גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת

ילקוט הפרסומים 6473, כ׳׳ו באלול התשע׳׳ב, 13.9.2012 6416

1

   חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2

   י”פ התשס”ט, עמ' 3686.